RGN001A ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง...อิ่มบุญ...ไหว้พระ 9 วัด 2วัน1คืน

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง...อิ่มบุญ...ไหว้พระ 9 วัด
รหัสโปรแกรม : RGN001A สายการบิน : Myanmar Airways
ระยะเวลา : 2วัน1คืน ราคาเริ่มต้น : 8,900 บาท
วันเดินทาง : เดือน ธันวาคม 62 -มีนาคม 63

รายละเอียด

วันแรก : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ย่างกุ้ง – พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – วัดหงาทัตจี – วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี – มหาวิชยเจดีย์ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   

08.00  น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูทางเข้าหมายเลข 7 สายการบินเมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M) เคาน์เตอร์เช็คอิน (N)  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสารสัมภาระและที่นั่งก่อนออกเดินทาง

10.40  น. : นำท่านเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยเที่ยวบิน 8M336 มีอาหารว่างบริการพร้อมเครื่องดื่ม

11.25  น. : เดินทางถึงสนามบิน มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่พม่า ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) 

เดินทางถึงสนามบินมิงกาลาดง สนามบินย่างกุ้งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตัวเมืองย่างกุ้ง 15 กิโลเมตร  (เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าไทยครึ่งชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองย่างกุ้งโดยรถโค้ชปรับอากาศ 

กลางวัน :บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) 

1. พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี หรือ พระตาหวาน เป็นพระนอนปางพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ มีความยาวกว่า 70 เมตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2442 และแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2450 โดยเศรษฐีพม่านามว่า “โบตา” และได้รับการบูรณะสร้างใหม่ ขึ้นในปี พ.ศ.2493 เนื่องจากเกิดความเสียหายจากสภาพอากาศ  วัดพระตาหวาน ตั้งอยู่อยู่ในตัวเมืองย่างกุ้ง คนไทยส่วนใหญ่รู้จักในชื่อ พระนอนตาหวาน เพราะนอกจากดวงตาที่สวยงามแล้ว ยังมีขนตาที่งอนงาม ส่วนลูกนัยน์ตา ทำด้วยแก้วที่สั่งผลิตเป็นพิเศษจากประเทศญี่ปุ่น ทำให้มองดูแล้วเหมือนมีชีวิตราวกับมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ภายใน ใต้พระบาทที่วางไว้ไม่เสมอกันนั้นมีการวาดลวดลายสวยงามว่าด้วยสิ่งที่เป็นมงคล ประกอบด้วย ธรรมจักร มงคล 108 ประการ ทีแสดงโลกทั้ง 3 คือเครื่องหมาย 59 ประการแสดงถึงอากาศโลก เครื่องหมาย 21 ประการ แสดงถึงสัตว์โลก และเครื่องหมาย 28 ประการ แสดงถึงสังขารโลกและยังมีเครื่องหมายพระเจ้าจักรพรรดิรวมอยู่ในนั้นด้วย

2. วัดหงาทัตจี เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชัย แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมดและสลักเป็นลวดลายต่างๆ องค์พระพุทธรูปมีความสูงประมาณตึก 5 ชั้น จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง ดูสวยแปลกตา จากหน้าพระไปทางขวาด้านข้างจะเจอกับรูปพุทธประวัติที่เป็นภาพวาดและปูนปั้นลอยตัวเหมือนภาพสามมิติ

3. วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี วัดซเวตอเมียต หรือเมียตเซดอร์ Swe Taw Myat, Buddha Tooth Relic Pagoda หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อว่า "วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี" วัดนี้เป็นสถาปัตยกรรมพม่าโบราณพุกาม โดยรวมเอาสถาปัตยกรรมของพม่าในยุคต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน องค์เจดีย์เป็นทรงปราสาท 8 เหลี่ยม ปลายยอดเจดีย์ประดับด้วยทองคำแท้ ภายในองค์เจดีย์ประดับตกแต่งอย่างวิจิตร กลางโถงเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้มาจากศรีลังกาตั้งแต่สมัยของพระเจ้าบุเรงนอง นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของย่างกุ้ง

4. มหาวิชยเจดีย์ MAHA WIZAYA PAGODA มหาวิชยเจดีย์ อยู่ติดกับเจดีย์ชเวดากองทางทิศใต้ มหาวิชยเจดีย์ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2523 มีความเชื่อของชาวเมืองว่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุสองเส้น ลักษณะเด่นของมหาวิชยเจดีย์ คือเจดีย์โดมสีขาว – ทอง ที่มีความอลังการของโถงตรงกลางที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 8 องค์ เพดานเป็นท้องฟ้า ผนังรอบๆเป็นภาพต้นโพธิ์ มีภาพพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า เนื่องจากที่นี่อยู่ติดกับเจดีย์ชเวดากอง จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมน้อยมาก จึงเรียกได้ว่าเป็นความงามที่ถูกลืมก็ว่าได้

5. พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) เป็นเจดีย์ทองคำสีทองเหลืองอร่าม อยู่บนเนินเขาเสนคุตตระ (Singuttara Hill) นานเกือบ 2,500 ปี มีตำนานเล่าว่า เจดีย์ชเวดากองเกิดขึ้นตั้งแต่พุทธกาล เมื่อสองพี่น้องตะปุสสะและภัลลิกะ เดินทางไปค้าขายที่อินเดียและเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจนปวารณาตนเป็นอุบาสกคู่แรกในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าจึงประทานเส้นพระเกศาให้ 8 เส้น ทั้งสองจึงนำกลับมาประดิษฐานที่เมืองย่างกุ้งหรือเมืองอสิตันชนะ โอกาละในอดีต และบรรจุในเจดีย์สูงเพียง 9 เมตรที่ทำจาก ทอง เงิน ดีบุก ทองแดงตะกั่ว หินอ่อน และเหล็ก ต่อมาพระเจ้าแผ่นดินเมืองมอญและพม่าหลายองค์ได้เสด็จมาบูรณะและก่อเจดีย์ใหม่ครอบเจดีย์ถึง 7 ครั้ง เช่น พระนางชินซอว์บู (Queen Shin Sawbu) แห่งหงสาวดี ได้ถวายทองคำแท้เท่าน้ำหนักพระองค์ตีเป็นแผ่นทองหุ้มองค์พระธาตุไว้ ส่วนพระเจ้าธรรมเจดีย์ (Dhammazedi) ราชบุตรเขยของพระองค์ ส่วนในพระเจ้ามินดงแห่งมัณฑะเลย์ก็ทรงบูรณะยอดฉัตรใหม่แทนยอดฉัตรเก่าที่หักลงมาเพราะเหตุการณ์แผ่นดินไหว ทำให้ปัจจุบันเจดีย์ชเวดากองมีความสูงถึง 122 เมตร ว่ากันว่า บนยอดฉัตรนั้นประกอบไปด้วยเพชรนิลจินดาและอัญมณีที่มีค่ามหาศาลสามารถมองเห็นแวววาวได้อย่างชัดเจนในยามค่ำคืน   

********************************************************************************

การเที่ยวชมเจดีย์ชเวดากองนั้นสามารถมาได้ทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืน โดยรอบฐานเจดีย์มีบันไดและประตูให้เลือกเดินขึ้นลงได้ 4 ทิศคือ เหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตก แต่ละทิศมีหลังคากันแดดกันฝนอย่างดี เจดีย์ชเวดากองยามกลางวันว่าสวยแล้ว ยามแสงกลางคืนนั้นอร่ามงามยิ่งกว่า สมกับน้ำหนักทองคำที่ห่อหุ้มองค์เจดีย์อยู่ 1,100 กิโลกรัม และเป็นที่มาของความหมายชเวดากองที่แปลว่า ทองแห่งเมืองดากอง

สถานที่สำคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากองคือ ลานอธิฐาน ตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารนิทรรศการ ทางทิศเหนือขององค์เจดีย์เป็นลานกว้างที่กษัตริย์ทุกพระองค์ของพม่าต้องมาขอพร ปัจจุบันเป็นจุดที่ผู้คนนิยมมากราบไหว้บูชาเจดีย์ชเวดากองโดยคุกเข่าหันหน้าเข้าหาองค์เจดีย์ สวดมนต์ตั้งใจอธิฐานเพื่อขอให้ได้ในสิ่งที่ปรารถนา 

นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศ รวม 8 องค์  ท่านสามารถสรงน้ำพระประจำวันเกิดของตัวเองได้ตามจุด โดยแต่ละจุดจะมีป้ายแสดงวันเกิดเป็นภาษอังกฤษและแสดงสัญลักษณ์ประจำวันเกิดเป็นรูปปั้นสัตว์ประจำวันเกิดให้อย่างชัดเจน

เย็น : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 2)

โรงแรม SEDONA HOTEL//SHANGRILA HOTEL   หรือเทียบเท่า 

 

วันสอง : เจดีย์ซูเล – เจดีย์กาบาเอ – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งสก๊อตมาเก็ต –  วัดพระหินอ่อน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

6. เจดีย์ซูเล ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ย่านเศรษฐกิจที่สำคัญ มีอายุมากกว่า 2,000 ปี เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม สีเหลืองทองอร่าม และมีความสูงมากกว่า 150 ฟุต ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ตามตำนานที่ตั้งของเจดีย์ซูเลในปัจจุบันเคยเป็นที่สถิตของนะนามว่า ซูเล เมื่อท้าวสักกะอยากจะช่วยเหลือกษัตริย์โอะกะลาปะ เพื่อหาสถานที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ แต่ท้าวสักกะไม่ทราบว่าควรเป็นที่ไหน เหล่าเทวดา มนุษย์ พร้อมด้วยกษัตริย์โอะกะลาปะจึงมาประชุมบริเวณซูเล และนะซูเลจึงได้แนะนำสถานที่สำหรับการสร้างเจดีย์ชเวดากอง สมัยที่อังกฤษปกครองพม่า ได้มีการพัฒนาเมืองโดยใช้พระเจดีย์ซูเลเป็นจุดศูนย์กลางในการสร้างถนนออกไปยังจุดต่าง ๆ ทั่วเมืองย่างกุ้ง โดยชาวพม่าถือว่าพระเจดีย์แห่งนี้เป็นพระเจดีย์ทองอันเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง และตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างสวนสาธารณะมหาบัณฑุละ (Maha Bandoola Park) และศาลาว่าการกรุงย่างกุ้งอีกด้วย

7. เจดีย์กาบาเอ (Kaba Aye Pagoda) คำว่า กาบาเอ หมายถึง สันติภาพของโลก, โลกแห่งสันติสุข เป็นเจดีย์ทรงกลมที่มีความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน (34 เมตร) สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2493-2495 ในสมัยนายกฯ อูนุ (นายกรัฐมนตรีคนแรกของเมียนมา) เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการชำระพระไตรปิฏกครั้งที่ 6 ในช่วงปี พ.ศ.2497-2499

8. เจดีย์โบตาทาวน์ // เจดีย์โบตาทาวน์ แปลว่า ทหาร 1,000 นาย โดยมีความเชื่อเล่าต่อๆกันมาว่าเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วพระเจ้าโอกะลาปะกษัตริย์มอญ ได้ให้ทหาร 1,000 นาย ตั้งแถวถวายความเคารพพระเกศาธาตุ (สารีริกธาตุ) ที่อันเชิญมาจากอินเดียโดยนายวาณิชสองพี่น้องอัญเชิญมาทางเรือและมาขึ้นฝั่งเมืองตะเกิงหรือเมืองดากอง ณ บริเวณนี้ เพื่อนำไปบรรจุไว้ที่มหาเจดีย์ชเวดากอง และทรงบรรจุเส้นพระเกศาธาตุไว้ 1 เส้น ในเจดีย์นี้ วันเวลาผ่านไป ได้มีการบูรณะซ่อมแซมเจดีย์ ผลจากความเสียหายในสงครามโลกครั้งที่ 2  ซึ่งปรากฏว่า ไปพบของมีค่าหลายอย่างภายในเจดีย์ จึงสร้างโครงสร้างใหม่ขึ้นมาในปี พ.ศ.2496 และได้นำพระเกศาธาตุ มาครอบแก้วใสไว้ ใจกลางเจดีย์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สามารถมองเห็นเส้นพระเกศาธาตุได้ ภายในเจดีย์เป็นสีทองอร่ามสวยงาม และมีทางเดินภายในเจดีย์ให้สามารถเดินชมความสวยงามของเจดีย์อีกด้วย 

นัตโบโบยี//เทพทันใจ ซึ่งเป็นหนึ่งในนัตที่ชาวพม่านับถือมากที่สุดซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบจี)  เพื่อขอสิ่งที่ตนปรารถนา

วิธีสักการะ และขอพร เทพทันใจ

จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการเรื่องของสักการะอยู่ด้านหน้าของวัด ซึ่งจะประกอบไปด้วย มะพร้าว กล้วย ใบแห่งชนะ ผ้าคล้องคอ ร่มฉัตรกระดาษ ดอกไม้ ซึ่งสิ่งของเหล่านี้เป็นสิ่งที่นิยม นำมาถวายเทพทันใจ  ส่วนวิธีการขอพร นิยมนำ ธนบัตร 2ใบ ม้วนเป็นกรวย ซ้อนกัน 2 ใบ นำไปเสียบไว้ในมือของเทพทันใจข้างที่ชี้ตรงมา โดยเอาหน้าผากแตะไปที่นิ้วชี้มือที่เทพทันใจชี้มาพร้อมอธิษฐาน ตามสิ่งที่ตนเองปรารถนา 

เมื่อเสร็จแล้วจึงดึงนำธนบัตรออกมา 1 ใบ เพื่อความเป็นสิริมงคล 

 (วิธีการอธิษฐานให้ได้ผลดี ให้ท่านขอเพียงข้อเดียวที่ท่านอยากจะได้มากที่สุด) 

เทพกระซิบ ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามเจดีย์โบตาทาวน์ เป็น 1 ใน นัตหรือผีหลวง 37 ตนที่ชาวพม่าเคารพนับถือมาก มีตำนานเล่าว่านางเป็นธิดาของพญานาคที่เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ หลังจากนางสิ้นชีพในปี ค.ศ. 1957 จึงได้กลายมาเป็นนัตหรือเทะที่ชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมาเนิ่นนาน 

เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ณ ตลาดสก๊อต หรือเรียกอีกอย่างว่าตลาดโบยกอองซาน เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในพม่าเป็นศูนย์รวมของฝากทุกชนิด อาทิเช่น เสื้อผ้า ของที่ระลึกต่างๆ เครื่องเงิน, อัญมณี , ไม้แกะสลักพระพุทธรูป เทวรูปที่ทำด้วยไม้จันทน์, เครื่องแกะสลัก, เครื่องลงรักปิดทองต่างๆ, ถ้วยชามกังไสจีนโบราณ, โคมไฟแก้ว และแจกันเจียระไนโบราณ, นาฬิกาข้อมือเก่า, ผ้าไหมลายต่างๆ  

 

กลางวัน :บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)  

9. พระหินอ่อน “LAWKA chantha Abaya Labamuni Buddha Image” พระหินขาวนี้สร้างจากหินขาวที่มีลักษณะมันวาว สีขาวสะอาดและไม่มีตำหนิ สูง  37 ฟุต กว้าง 25 ฟุต หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสิงค์โปร์และศรีลังกายกขึ้นหันฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึง การไล่ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรืองนอกจากนี้ยังมีการนำหินที่เหลือมาสลักเป็นพระพุทธบาทซ้ายและขวา ประดิษฐานอยู่ บริเวณด้านหลังพระพุทธรูปด้วย 

มุ่งหน้าสู่สนามบิน มิงกะลาดง

14.30 น.   คณะเดินทางถึงสนามบิน ย่างกุ้ง 

16.30 น.   ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบินเมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M) เที่ยวบินที่  8M331

18.15 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  โดยสวัสดิภาพ

 

------------------ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ --------------------

อัตราค่าบริการ : 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กเสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ ค่าพักเดี่ยว
30 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม  2562 8,900 บาท 8,900 บาท  8,900 บาท 2,500 บาท
07-08 // 08-09 ธันวาคม 2562 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท  2,500 บาท
14-15 // 15-16 ธันวาคม 2562 9,999 บาท  9,999 บาท  9,999 บาท  2,500 บาท
22-23 ธันวาคม 2562 8,900 บาท 8,900 บาท  8,900 บาท  2,500 บาท
11-12 // 12-13 มกราคม 2563 9,999 บาท  9,999 บาท  9,999 บาท  2,500 บาท
18-19 // 20-21 มกราคม 2563 9,999 บาท  9,999 บาท  9,999 บาท  2,500 บาท
25-26 // 26-27 มกราคม 2563 9,999 บาท  9,999 บาท  9,999 บาท  2,500 บาท
2-3 // 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 9,999 บาท  9,999 บาท  9,999 บาท  2,500 บาท
23-24 กุมภาพันธ์ 2563 9,999 บาท  9,999 บาท  9,999 บาท  2,500 บาท
7-8 // 8-9 มีนาคม 2563 9,999 บาท  9,999 บาท  9,999 บาท  2,500 บาท
14-15 // 15-16 มีนาคม 2563 9,999 บาท  9,999 บาท  9,999 บาท  2,500 บาท
21-22 // 22-23 มีนาคม 2563 9,999 บาท  9,999 บาท  9,999 บาท  2,500 บาท
28-29 // 29-30 มีนาคม 2563 9,999 บาท  9,999 บาท  9,999 บาท  2,500 บาท

 

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้อมคณะชั้นทัศนาจรตามรายการ 
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ
 • ค่าจ้างหัวหน้าทัวร์ไทย และไกด์ท้องถิ่นพม่า
 • ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 อัตรานี้ไม่รวม

 • กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือต้องซื้อตั๋วเดี่ยวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระน้ำหนักเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามที่ระบุไว้ 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เช่น มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าทิปยกกระเป๋า ค่าทิปพนักงานเสิร์ฟต่างๆ ฯลฯ 
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าต่างชาติและค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอื่นๆที่พึงใช้ประกอบส่วนตัว
 • ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ตามรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 • ค่าทิปที่ระบุไว้ ชัดเจน สำหรับ หัวหน้าทัวร์+ไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ ท่านละ 400 บาท/วัน/ท่าน ( 400*2วัน = 800 บาท/ท่าน)   **เด็กจ่ายทิปเท่ากับผู้ใหญ่**

 

เอกสารประกอบในการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือก่อนเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายสีหน้าตรง 1.5 - 2 นิ้วเท่านั้น พื้นหลังสีขาวเท่านั้นจำนวน 2 รูป (ไม่ใช่รูปสติกเกอร์)

เงื่อนไขการเก็บเอกสาร และขอยื่นวีซ่า

 • ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าปกติ 7 วันทำการ
 • เอกสารการขอวีซ่า ต้องส่งถึงบริษัท อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางไม่รวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์
 • หาก ยื่นเอกสาร ล่าช้ากว่ากำหนด บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการชำระค่าวีซ่าด่วน
 • กรณีส่งรูปถ่าย ไม่ถูกต้อง เช่น พื้นหลังเป็นสีฟ้า บริษัทฯจะไม่สามารถดำเนินการยื่นเรื่องวีซ่าให้ได้ เนื่องจากผิดกฎระเบียบการขอยื่นวีซ่า

การจองทัวร์และการชำระเงิน

ทางบริษัทฯ ขอรับเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท สำหรับการจองทัวร์ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางเพื่อสำรองที่นั่ง ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมหนังสือเดินทางเล่มจริงที่มีอายุเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน โดยมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าและรูปถ่ายสีหน้าตรง (ห้ามใช้รูปขาวดำ) ขนาด1.5นิ้ว–2นิ้ว ท่านละ2 รูป

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองทัวร์ ในกรณีทำการจองเข้ามา แต่ไม่ได้ชำระค่ามัดจำตามวันเวลาที่บริษัทฯกำหนดให้ต้องชำระ เนื่องจากจะทำให้เสียโอกาสในการจองทัวร์ของท่านอื่น
 • กรณีที่บริษัทฯได้ทำการ ออกตั๋วกับสายการบินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะไม่ดำเนินการคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินให้ท่าน ไม่ว่าจะในกรณีไดก็ตาม เนื่องจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจราณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทัวร์ ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

หมายเหตุ

 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 
 • ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การล่าช้าของเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล และความเสียหายที่ทางบริษัท ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของเราเพื่อรับข้อเสนอหรือโปรโมชั่น