HKG004A ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น 3วัน2คืน

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น
รหัสโปรแกรม : HKG004A สายการบิน : Cathay Pacific
ระยะเวลา : 3วัน2คืน ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
วันเดินทาง : เดือน มีนาคม - มิถุนายน 2562

รายละเอียด

วันแรก : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง – เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งห้าง LOWU CENTER

 

05.30 น. : พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ M  ชั้น 4 ทางเข้าประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ ( CX ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง

เครื่องลำใหญ่มีอาหารเช้าบริการพร้อมเครื่องดื่มมีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง

08.25 น. :  นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่  CX 700

12.10 น. :  เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok    (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)

สนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะลันเตา เป็นสนามบินเกิดจากการถมทะเลออกไป มีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันถึง 8 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2001 – 2008  ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง,นิวเทอร์ริทอรีส์, เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว ให้ท่านออก Exit B

เซินเจิ้น โดยรถไฟ และเป็นจุดที่ต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของฮ่องกงก่อนขึ้นรถไฟ ไปยังจุดผ่านแดน หลอ วู (LOWU BORDER) เซินเจิ้น เป็นเมืองชายแดนริมฝั่งตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิ้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ เขตเมืองเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจิ้น สมัยก่อนเมืองเซินเจิ้น เป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง เมื่อปี ค.ศ. 1980 ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทำให้มีความเจริญ และความทันสมัยภายในเมืองนี้มากขึ้นมีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน โรงแรมและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ พร้อมทั้งจำนวนประชากรก็เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ปัจจุบันเซินเจิ้นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และเป็นเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใหญ่ที่สุด และมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุด 

ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น “LOWU CENTER” คนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเซินเจิ้น เป็นแหล่งเสื้อผ้า กระเป๋า นาฬิกา ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คนไทยที่มาเที่ยวจะแวะซื้อเสื้อผ้าคุณภาพดีที่นี่ กระเป๋าหนังยี่ห้อดังๆ ของโลก เช่น หลุยส์ วิตตอง ก็มี ส่วนนาฬิกายี่ห้อดังๆ ของโลก เช่น ROLEX ก็มีให้เลือกหลายแบบ พนักงานขายหลายร้านพูดภาษาไทยได้ ภายในแบ่งซอยเป็นร้านขนาดเล็กมากมาย 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 1) …เมนูพิเศษ !! อาหารซีฟู้ด + ไวท์แดง...

ที่พัก CENTURY PLAZA HOTEL // CAA HOLY SUN HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง : เซินเจิ้น – วัดกวนอู – สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ – SHENZHEN MINERIAL MUSEUM – โรงงานผลิตหยก  – ร้านเยื่อไผ่ – ร้านยาบัวหิมะ – โชว์ม่านน้ำ OCT BAY MANGROVE WATER SHOW   

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)     

วัดกวนอู (GUAN YU TEMPLE) เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเซินเจิ้นนิยมมาสักการะขอพรในด้านหน้าที่การงาน ภายในวัดประกอบไปด้วยตำหนักสามตำหนัก โดยมีรูปปั้นเทพเจ้ากวนอูขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่ตำหนักหลักของวัด ระยะทางผ่านจากประตูใหญ่เข้าไปประมาณ 50 เมตร มีสิงโตหินจำนวน 104 ตัวตั้งเรียงรายสองข้างทาง ร่วมสักการะ เทพเจ้ากวนอู เทพสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรู้คุณ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาทการบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ำแก่ฝ่ายตรงข้าม และให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์หรือบริวารที่ไว้ใจได้นั่นเองดังนั้นประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหว้ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัวในทุกๆ ด้าน

สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ (DUTCH FLOWER TOWN) ออกแบบและก่อสร้างเป็นกลุ่มอาคาร และ ถนนคนเดิน ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบ้านทรงเนเธอร์แลนด์ขนานแท้ ที่นิยมออกแบบหลังคาหน้าจั่วให้ลวดลายไม่ซ้ำกัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ ที่นี่จะมีร้านดอกไม้และมุมถ่ายภาพสวยๆและร้านกาแฟให้ท่านได้นั่งจิบกาแฟพร้อมถ่ายภาพได้ตามอัธยาศัย

SHENZHEN MINERAL MUSEUM ศูนย์รวมสินค้าของที่ระลึกประเภทหัตถกรรม เครื่องประดับ หยก เครื่องสำอาง สมุนไพรจีน ฯลฯ 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 3) …เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง + ไวท์แดง...

ชม  โรงงานผลิตหยก  ของล้ำค่าที่ขึ้นชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรมรวมไปถึงลัทธิขงจื๊อยังให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญาลักษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้าหาญ ซึ่งหากใครได้ครอบครองหยกจะพบความสุขความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย ความมีโชค รวมถึงทำให้อายุยืนอีกด้วยให้ท่านได้เลือกชมหยกที่ได้ผ่านการเจียระไนมาเป็นเครื่องประดับนำโชค อาทิเช่น กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่าเย้า 

ชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ และ ร้านเยื่อไผ่ ซึ่งเป็นร้านที่มีชื่อเสียงในด้านการนำเยื่อไผ่มาแปรรูปมาเป็นเครื่องแต่งกายและของใช้ประจำวัน อาทิเช่น เสื้อกางเกง ชุดชั้นใน หมอน และครีมต่างๆ ล้วนผลิตจากเยื่อไผ่ ซึ่งมีสรรพคุณทางการแพทย์มากมาย เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบสินค้าจากธรรมชาติและซื้อเป็นของฝากให้กับคนที่คุณรัก

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 4) …เมนูพิเศษ !! อาหารซีฟู้ด + ไวท์แดง...

ชม โชว์ม่านน้ำ 3D “MANGROVE GROOVE” ที่ใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE  ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 2,595 คน เป็นโชว์ที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผู้กล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า ปีกแห่งความรัก เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกทําลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่าโกงกาง เป็นโชว์ที่สวยงามตระการตา  การแสดงใช้อุปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่องเปล่งแสง ม่านน้ำ ระเบิดน้ำ ฯลฯ กว่า 600 ชนิด เป็นโชว์น้ำที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก

ที่พัก CENTURY PLAZA HOTEL // CAA HOLY SUN HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม : เซินเจิ้น – ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ร้านจิวเวอรี่  – อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน &   ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน (Che Kung Temple) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เพื่อลำลึกถึงตำนานแห่งนักรบราชวงค์ซ่ง มีนามว่า “แซ กง” แม่ทัพปราบศึก ผู้คนทั่วทุกดินแดนต่างยำเกรงในกำลังพลอันกล้าหาญแข็งแกร่งของแม่ทัพแชกง  ในยามที่ออกรบ แม่ทัพแชกง ได้ใช้สัญลักษณ์ กังหัน 4 ใบพัด ในการออกรบด้วยทุกครา ทหารกล้าทุกนายเชื่อว่าสัญลักษณ์ใบพัดจะนำพาซึ่งชัยชนะ นำพาความโชคดี เสริมสิริมงคล และนำพาอำนาจอันแข่งแกร่งให้กับกองทัพ และชื่อเสียงให้การสู้ศึกของท่านจึงกลายเป็นตำนานมาจนถึงทุกวันนี้  ปัจจุบันวัดแชกง จึงเป็นสถานที่สักการะเคารพ ขอพร ท่านแชกง โดยมีสัญลักษณ์เป็นกังหันนำโชคนั่นเอง  

การหมุนกังหันนำโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันนำโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฎิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนำพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน

วิธีการไหว้เทวดาฟ้าดิน (กลางแจ้ง )

 1. ขั้นตอนแรกหันออกจากวัด บอกชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด แล้วบอกวัตถุประสงค์ที่มาทำบุญ ไหว้ 3 ครั้ง 
 2. หันหน้ากลับมาด้านใน ไหว้3ครั้ง แล้วจึงปักธูปในกระถาง 
 3. ปักธูปมังกรทั้ง 3 ดอก ที่กระถางกลาง
 4. นำธูปดอกเล็กหันหน้าเข้าวัด ไหว้พร้อมบอกชื่อ-นามสกุลอีกครั้ง ปักธูปเล็กทั้ง3กระถาง กระถางละ3ดอก
 5. เมื่อปักธูปทั้ง3ดอกเสร็จ ยังเหลือธูปอยู่กำใหญ่ๆ ให้เราแยกไว้ก่อน 3ดอก เพื่อไปปักด้านใน
 6. ส่วนที่เหลือกำใหญ่ๆ ให้ปักกระถางกลางแจ้งทั้งหมดให้เสร็จ ก่อนที่จะเดินเข้าไปด้านใน

วิธีสักการะด้านใน 

 • สักการะท่านด้านใน ยืนอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นท่านแชกง พร้อมธูป 3 ดอกและกระดาษไหว้เจ้า สำหรับท่านที่นำเครื่องรางหรือกังหันนำโชคที่ซื้อจากทางร้านก็ให้เตรียมนำออกมาพร้อมกัน  ให้อธิษฐานขอพรและมองหน้าท่าน ด้วยความตั้งใจ  เสร็จแล้วหมุนกังหัน ที่อยู่สองด้านข้าง ๆ รูปปั้นท่านแชกง  หมุนตามเข็มนาฬิกา 3ครั้ง และตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งที่เราอยากได้ เชื่อว่า "กังหันนำโชค" จะหมุนแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต 
 • ท่านที่มีจี้กังหันแชกงหมิวอยุ่แล้ว สามารถนำไปไหว้ขอพรท่านแชกง เดินวนรอบกระถางธูป 3 รอบ  และขอพรให้กังหันนำแต่สิ่งที่ดี ๆ เข้ามาในชีวิต

วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี   ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์ เทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้าเซียน  ชื่อเดิมคือ “หว่องซ้อเผ่ง” เป็นมนุษย์ธรรมดา เป็นเด็กเลี้ยงแพะที่มีความกตัญญูต่อบิดามารดา เมื่อถึงวันหนึ่งได้มีโอกาสพบกับนักพรต และได้รับการชักชวนให้ไปเล่าเรียนวิชา ท่านหว่องซ้อเผ่ง ตัดสินใจตามนักพรตออกไปศึกษาเล่าเรียนวิชา จนบรรลุ สามารถเสกก้อนหินให้กลายเป็นแพะได้ หลังจากนั้นก็ได้ลาอาจารย์นักพรตกลับมาใช้วิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมาด้านสมุนไพร ใช้รักษาประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วย ท่านได้ใช้วิชาการแพทย์สมุนไพร บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาวบ้านมาตลอดช่วงชีวิต และยังถ่ายทอดวิชาให้กับลูกศิษย์มากมาย จนได้รับยกย่องว่าเป็นเทพหว่องไท่ซิน และได้ตั้งศาลหว่องไท่ซิน เอาไว้ เพื่อกราบสักการะ 

นอกจากมีความเชื่อว่าไหว้ขอพรเรื่องความรักดีแล้ว ที่นี่เชียมซีก็แม่นมาก คนฮ่องกงบอกว่าแม่นเหมือนตาเห็นเลย  ท่านจึงมีฉายาที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ขอมาเราจัดให้  ผู้ที่ศรัทธาตามหารักแท้ ขอพระจากองค์เทพโดยบอกชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด และสิ่งที่ท่านต้องการกับองค์เทพ และขอประทานพรให้ท่านสมหวังในสิ่งที่ขอ 

นอกจากเทพเจ้าหว่องไท่ซิน แล้ว ภายในวัด ยังมี เทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยุคโหลว  รูปปั้นสีทอง มีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้านหลัง  เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ โดยการขอพรกับเทพเจ้าองค์นี้ต้องใช้ด้ายแดงผู้นิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี  เพราะชาวจีนเชื่อว่าด้ายแดงนี่แหละคือ เส้นโยงโชคชะตาด้านความรัก คนโสดก็เป็นการขอพรให้เจอเนื้อคู่ ส่วนคนมีคู่ ก็จะช่วยทำให้มีความรักที่มั่นคงและยืนยาว เมื่อไปถึงจะเห็นรูปปั้นของเทพหยุคโหลวอยู่ตรงกลาง เมื่อหันหน้าเข้าหาเทพหยุคโหลว จะพบรูปปั้นเจ้าบ่าว อยู่ทางขวา และรูปปั้นเจ้าสาวอยู่ทางซ้าย โดยมีด้ายแดงผูกโยงจากเจ้าบ่าวและเจ้าสาวมาที่เทพหยุคโหลว เทพเจ้าหยุคโหลว หรือที่รู้จักกันในนามเทพเจ้าแห่งจันทรา หรือผู้เฒ่าแห่งดวงจันทร์ (The Old Man from The Moon) เทพเจ้าแห่งความรัก และการแต่งงาน ตามตำนานเล่าว่าหลังจากที่ภรรยาผู้เฒ่าเสียชีวิต ก็ได้ขึ้นไปอยู่บนสรวงสรรค์ ผู้เฒ่าก็ได้แต่สวดมนต์ภาวนาเพื่อขอให้ทวยเทพประทานพรให้เขาได้ขึ้นไปอยู่กับคนรัก จนกระทั่งในที่สุดเขาก็ได้ขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์ คอยทำหน้าที่จดรายชื่อคู่รัก จึงเชื่อกันว่าสมุดที่ผู้เฒ่าถือในมือ คือบัญชีรายชื่อคู่รักที่จะได้รับคำอวยพรให้อยู่คู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งจะปรากฏตัวยามค่ำคืนภายใต้แสงจันทร์ เป็นเทพเจ้าผู้เป็นอมตะที่อาศัยอยู่บนดวงจันทร์ และลงมาโลกมนุษย์เพื่อผูกด้ายดวงชะตา ระหว่างคู่รักซึ่งเมื่อคู่กันแล้วก็จะไม่แคล้วคลาดกัน เทพหยุคโหลว ที่วัดหวังต้าเซียน จะเป็นจุดไหว้จุดที่ 4 ต่อจากการไหว้ศาลเจ้าที่ 

โรงงานจิวเวอรี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ จี้ และแหวนกังหัน ที่มีชื่อเสียงที่สุด สินค้าทุกชิ้นมีเอกสารรับประกันคุณภาพเปลี่ยน ซ่อม ได้ตลอดอายุการใช้งาน หากเกิดการชำรุดจากสินค้าไม่ใช่อุบัติเหตุ และนำท่านเลือกซื้อ ยาสมุนไพรจีน ต่างๆ อีกมากมาย

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่  6) ...พิเศษ...ห่านย่าง

จากนั้นนำท่านสู่ห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่ ที่มีความยาวตั้งแต่เรือสตาร์เฟอร์รี่ ไปตามถนน CANTON ระยะทางกว่าครึ่งกิโลเมตร แหล่งรวมสินค้า แบรนด์เนม ชั้นนำมากมาย ห้างสรรพสินค้า OCEAN TERMINAL  และ HARBOUR CITY ที่มีร้านค้ากว่า 700 ร้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อกันแบบเต็มๆอาทิเช่น  H&M ร้านยอดนิยม เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า,  ESPRIT แบรนด์ดังราคาถูก,  ONITSUKA TIGER ร้องเท้าสัญชาติญี่ปุ่นที่ใครๆก็ใส่กันZARA เสื้อผ้าที่ลดกระหน่ำตลอดทั้งปี  UNIQLO แบรนด์ดังจากญี่ปุ่นที่ราคาไม่แพง, รวมถึงร้านของเล่นที่ใหญ่ที่สุดอย่าง TOYS R US ที่มีของเล่นหลากหลาย ให้น้องๆได้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็น PLAY STATION หรือ เครื่องเล่น PSP หรือ แม้แต่TRANSFORMER รุ่นใหม่แกะกล่อง รวมถึงสารพัด LEGO ในรูปแบบต่างๆ สำหรับเด็กผู้ชาย และของเล่นสำหรับเด็กผู้หญิงที่จัดโซนสีชมพูไว้อย่างน่ารัก รวมถึง ANGRY BIRDS ขนาดจัมโบ้ที่เป็นสินค้าขายดีมาก นอกจากนี้ก็ยังมีแบรนด์ฝั่งยุโรป อาทิเช่น Armani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chloe ฯลฯ  ห้างขายของเด็กเล่น Toys R us ร้านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS  Galleria

*** อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ***

 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ตามเวลาที่ทัวร์ไกด์นัดหมาย ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง

18.00 น. :  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง

21.35 น. :  ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  CX 617

23.35 น. :  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ

************************************************************

19.00 น. :  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง

22.00 น. : ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  CX 709

23.55 น. : ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ

------------------ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ -------------------- 

อัตราค่าบริการ : 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กเสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ ค่าพักเดี่ยว

01-03 มีนาคม 2562

CX700, 08.25-12.10 // CX617, 21.35-23.40

11,900 บาท 13,900 บาท  13,900 บาท  2,900 บาท

22-24 มีนาคม 2562

CX700, 08.25-12.10 // CX617, 21.35-23.40

11,900 บาท 13,900 บาท  13,900 บาท  2,900 บาท

24-26 พฤษภาคม 2562

CX700, 08.15-12.10 // CX709, 22.25-00.20

11,900 บาท 13,900 บาท  13,900 บาท  2,900 บาท

14-16 มิถุนายน 2562

CX700, 08.15-12.10 // CX617, 21.35-23.40

11,900 บาท 13,900 บาท  13,900 บาท  2,900 บาท

28-30 มิถุนายน 2562

CX700, 08.15-12.10 // CX617, 21.35-23.40

11,900 บาท 13,900 บาท  13,900 บาท  2,900 บาท
         

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้อมคณะชั้นทัศนาจรตามรายการ 
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ
 • ค่าจ้างหัวหน้าทัวร์ไทย และไกด์ท้องถิ่นฮ่องกง
 • ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีนแบบ 144 ชั่วโมง (เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น) กรณีที่วีซ่าเข้าประเทศจีนแบบ 144 ชั่วโมง ถูกยกเลิกไม่ว่ากรณีนี้ใดๆก็ตาม และมีเหตุต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว บริษัท ฯ ขอเก็บหนังสือเดินทางตัวจริง, รูปถ่ายรูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น จํานวน 2 รูป พร้อมชําระค่าวีซ่า ยื่นธรรมดา 4 วันทำการ ชำระค่าวีซ่า 1,500 บาท //  ยื่นด่วน 2 วันทำการชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม 2,550 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น) 

 อัตรานี้ไม่รวม

 • กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือต้องซื้อตั๋วเดี่ยวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระน้ำหนักเกินจาก 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามที่ระบุไว้ 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เช่น มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าทิปยกกระเป๋า ค่าทิปพนักงานเสิร์ฟต่างๆ ฯลฯ 
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าต่างชาติและค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอื่นๆที่พึงใช้ประกอบส่วนตัว
 • ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ตามรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 • ค่าทิปที่ระบุไว้ ชัดเจน สำหรับ หัวหน้าทัวร์+ไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน **เด็กจ่ายทิปเท่ากับผู้ใหญ่**

เอกสารประกอบในการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือก่อนเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายสีหน้าตรง 1.5 - 2 นิ้วเท่านั้น พื้นหลังสีขาวเท่านั้นจำนวน 2 รูป (ไม่ใช่รูปสติกเกอร์)

เงื่อนไขการเก็บเอกสาร และขอยื่นวีซ่า

 • ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าปกติ 7 วันทำการ
 • เอกสารการขอวีซ่า ต้องส่งถึงบริษัท อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางไม่รวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์
 • หาก ยื่นเอกสาร ล่าช้ากว่ากำหนด บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการชำระค่าวีซ่าด่วน
 • กรณีส่งรูปถ่าย ไม่ถูกต้อง เช่น พื้นหลังเป็นสีฟ้า บริษัทฯจะไม่สามารถดำเนินการยื่นเรื่องวีซ่าให้ได้ เนื่องจากผิดกฎระเบียบการขอยื่นวีซ่า

การจองทัวร์และการชำระเงิน

ทางบริษัทฯ ขอรับเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท สำหรับการจองทัวร์ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางเพื่อสำรองที่นั่ง ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมหนังสือเดินทางเล่มจริงที่มีอายุเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน โดยมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าและรูปถ่ายสีหน้าตรง (ห้ามใช้รูปขาวดำ) ขนาด1.5นิ้ว–2นิ้ว ท่านละ2 รูป

เงื่อนไขการยกเลิก

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองทัวร์ ในกรณีทำการจองเข้ามา แต่ไม่ได้ชำระค่ามัดจำตามวันเวลาที่บริษัทฯกำหนดให้ต้องชำระ เนื่องจากจะทำให้เสียโอกาสในการจองทัวร์ของท่านอื่น
 • กรณีที่บริษัทฯได้ทำการ ออกตั๋วกับสายการบินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะไม่ดำเนินการคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินให้ท่าน ไม่ว่าจะในกรณีไดก็ตาม เนื่องจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจราณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทัวร์ ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

 

กรณีคณะออกเดินทางได้  

1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)

2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

เงื่อนไขการให้บริการ

-  สำรองที่นั่งพร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองไม่สมบูรณ์บริษัทฯ ขอสงวน

   สิทธิ์ สำหรับผู้ที่วางมัดจำก่อน ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15-20 วัน

-  จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ผู้

    เดินทาง  (บุคคลที่มีอายุ ตั้งแต่ 12ปีขึ้นไป) ไม่ครบ 15 ท่าน

-  เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้

   เดินทางเป็นสำคัญ

-  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

  ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่

  ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)

-  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,  

   การก่อจลาจลหรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรม

   แรงงานทั้ง   จากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

-  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน

   อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

   เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด

-   ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

    ความประมาทของ นักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน

-  กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุใน  

    รายการเดินทาง บริษัท  ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

-  ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ

   เปลี่ยนชื่อได้

-  เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ

 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 
 • ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การล่าช้าของเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล และความเสียหายที่ทางบริษัท ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของเราเพื่อรับข้อเสนอหรือโปรโมชั่น