VN003C ฮานอย ซาปา ฟานสิปัน ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

โปรแกรมทัวร์ : ฮานอย ซาปา ฟานสิปัน ฮาลอง
รหัสโปรแกรม : VN003C สายการบิน : Thai Airways
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท
วันเดินทาง : 28-31 ธันวาคม 2562

รายละเอียด

วันแรก    กรุงเทพฯ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ซาปา – ตลาดซาปา

 

04.00  น. : คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ C เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.45 น. : เหินฟ้าสู่ กรุงฮานอย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 650 บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลาบิน 1.50 ชั่วโมง)

09.35 น. : เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย

 • กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ที่ตั้งอยู่ภาคเหนือ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า“Little Parris” เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ำล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากกว่า 12 แห่ง จึงได้ชื่อว่า City of Lakes มีถนนหนทางที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล (Colonial)ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใดๆ ในอินโดจีน ปัจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นักเดินทางได้ไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลาย
 • วิหารวรรณกรรม ( Van mieu) เป็นวัดโบราณของเวียดนาม สร้างขึ้นปี ค.ศ.1070 ในยุคของ ราชวงศ์ไล โดยพระเจ้าไล ไท ตอง โปรดฯให้สร้างขึ้น เพื่อเชิดชูคุณธรรม โดยอุทิศให้แก่ขงจื๊อ ปราชญ์ชาวจีน ผู้ยึดมั่นในคุณธรรมความถูกต้อง และในปี 1076 ได้สร้างโรงเรียนสำหรับขุนนาง เพื่อให้เหล่าขุนนางได้ศึกษาเล่าเรียนและสอบเป็นจอหงวน ครั้งเมื่อถึงยุคสมัยของราชวงศ์ตรัน จึงเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าเรียน ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม ได้เปิดสอนจนถึงปลายศตวรรษที่ 18 และถูกทิ้งให้รกร้าง ปัจจุบันวิหารวรรณกรรมแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมและกลายเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ คงไว้ซึ่งความเป็นตัวอย่างวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวเวียดนามเอาไว้

กลางวัน : บริการอาหาร  ณ  ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

 • เมืองซาปา จังหวัด ลาวไก สู่ขุนเขาหว่างเหลียนเซิน ไปยังเมืองซาปา เมืองซาปาเคยถูกให้สร้างขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที่ เข้ามาปกครองในสมัยอาณานิคม ในปี พ.ศ. 2465 และได้มีการสร้างสถานีภูเขาขึ้น เพราะด้วยเมืองซาปาโอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่จึงทำให้มีอากาศเย็นตลอดปี ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม (โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชม.โดยการนั่งรถโค้ชปรับอากาศ)

เย็น : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 2)

 • อิสระให้ท่านเดินชมและช้อปปิ้ง ณ ตลาดซาปา  ที่นี่มีสินค้าให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งเป็นของใช้ของฝากได้อย่างจุใจ

ที่พัก     CHARM HOTEL  ระดับ 4 ดาว  หรือเทียบเท่า

วันที่สอง  ยอดเขาฟานซิปัน (รวมกระเช้า+รถราง) – หมู่บ้านกั้ตกั้ต – ฮานอย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ   (เช้า/เที่ยง/เย็น)

เช้า : บริการอาหาร ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3)

 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามภูเขาฟานซีปัน กว่า 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 20 นาที  (1 กระเช้านั่งได้ 15-20 ท่าน) ข้ามเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายสู่ เทือกเขาฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3143 เมตร จุดที่ได้รับการขนานมานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี
 • หมู่บ้านชาวเขากั้ตกั้ต เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่ของเมืองซาปา ซึ่งอพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนเมื่อนานมาแล้ว โดยชาวบ้านที่นี่ยังอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในแบบดั้งเดิมเอาไว้อย่างเหนียวแน่น เช่น นิยมแต่งกายด้วยผ้าทอมือสีดำหรือน้ำเงินเข้ม และชมความสวยงามของทิวทัศน์นาขั้นบันได ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม

กลางวัน : บริการอาหาร  ณ  ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

 • เดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย (โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชม.โดยการนั่งรถโค้ชปรับอากาศ)

เย็น : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 5)

 • โชว์หุ่นกระบอกน้ำ หรือการเชิดหุ่นกระบอกแบบพื้นบ้านที่แสดงถึงการบรรยายชีวิต เทพนิยายที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมแท้ๆของเวียดนาม แสดงพร้อมด้วยวงดนตรีพื้นเมืองบรรเลงประกอบ ที่หาชมได้เฉพาะในประเทศเวียดนาม

ที่พัก SANTA BABARA HOTEL ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ฮานอย – ฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ตลาดไนท์มาเก็ต    (เช้า/เที่ยง/เย็น)

เช้า : บริการอาหาร ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6)

 • ฮาลอง (Halong) มีระยะทางห่างจากเมืองฮานอยประมาณ 170 กม. (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ซึ่งกล่าวกันว่า ถ้าการไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามเหนือจะไม่สมบูรณ์แบบหากไม่ได้ไปจังหวัด กว่าง นิงห์ (Quang Ninh) ซึ่งจังหวัดนี้มีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ มีทัศนียภาพที่อาจน่าตื่นตามากที่สุดในเวียดนาม

กลางวัน : บริการอาหารบนเรือ พร้อมทั้งชมทัศนียภาพของอ่าวฮาลอง (มื้อที่ 7)

 • ล่องเรือชมความงาม ตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตรกรเอกของอ่าวฮาลอง (Vinh Halong) อ่าวฮาลองซึ่งจัดว่าเป็นเขตภูมิประเทศที่สวยงามที่สุดในเวียดนามและได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2537
 • อ่าวฮาลอง ซึ่งประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะต่างๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ
 • ถ้ำนางฟ้าหรือถ้ำสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆ ในถ้ำ ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาค้ำฟ้า พระพุทธรูป ศิวลึงค์ จากที่นี่ได้
 • เกาะไก่จูบกัน ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง ลักษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ  2 เกาะ หันหน้าเข้าหากัน คล้าย ๆ กับ ไก่ หรือ นก แล้วแต่จินตนาการของแต่ละท่าน

เย็น : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 8)

 • ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต มีสินค้าพื้นเมืองเวียดนาม และสินค้าจากจีนให้ท่านได้เลือกหลากหลาย เหมาะสำหรับซื้อเป็นของฝาก เช่น กระเป๋าผ้าไหม ไม้หอม แกะสลัก เสื้อผ้า ผ้าพันคอ เสื้อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ

ที่พัก NEW STAR  HOTEL   หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่สี่ ฮาลอง – ฮานอย – ช้อปปิ้งถนนการค้า36 สาย – กรุงเทพ        (เช้า/เที่ยง/บนเครื่อง)   

 เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)

 • เดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย (โดยใช้เวลาประมาณ 4 ชม.โดยการนั่งรถโค้ชปรับอากาศ)

กลางวัน : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 10)   (อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN)

 • อิสระช้อปปิ้งที่ถนนย่านการค้า36สาย แต่ละถนนจะขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น ผ้าไหม รองเท้า กระเป๋า  ของที่ระลึกต่างๆ

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ

20.25 น. : เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 565 บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง

22.15 น. : ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

 

กำหนดการเดินทาง   เด็กต้องอายุต่ำกว่า 12 ปีจึงใช้ราคาเด็ก

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
ท่านละ
ราคาเด็กเสริมเตียง
พักผู้ใหญ่ 2ท่าน+1เด็ก ท่านละ
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง พักผู้ใหญ่2ท่าน+1เด็ก
ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
28-31 ธันวาคม 2562 23,999.- 23,999.- 22,999.- 5,000.-

 

SPIRIT OF VIETNAM

**ราคาตั๋ว, ภาษีสนามบิน หรือ ค่าทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
ข้อควรทราบ : สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออก ตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้อมคณะชั้นทัศนาจรตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ
 • ค่าจ้างหัวหน้าทัวร์ไทย และไกด์ท้องถิ่นเวียดนาม
 • ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือต้องซื้อตั๋วเดี่ยวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระน้ำหนักเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามที่ระบุไว้
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เช่น มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าทิปยกกระเป๋า ค่าทิปพนักงานเสิร์ฟต่างๆ ฯลฯ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าต่างชาติและค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอื่นๆที่พึงใช้ประกอบส่วนตัว
 • ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ตามรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปที่ระบุไว้ ชัดเจน สำหรับ หัวหน้าทัวร์+ไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ
     ท่านละ 150 บาท/วัน/ท่าน ( 150*4 วัน = 600 บาท/ท่าน)  
     **เด็กจ่ายทิปเท่ากับผู้ใหญ่**

กรุณาแจ้งรายละเอียด

 • กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE (ห้อง 1 เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดี่ยว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก
 • หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้   ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน
 • กรุณาแจ้งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดินทางอย่างน้อย 1อาทิตย์  หากท่านแจ้งช้า อาจทำให้ทางบริษัทฯไม่สามารถเตรียมการให้ท่านได้ทัน ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทาง เลื่อนหรือโยกย้ายวันเดินทาง ได้หลังจากทำการออกตั๋วโดยสารแล้ว

 

เงื่อนไขการจองทัวร์

 • ชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาทหรือตามที่บริษัทฯระบุ โดยโอนเข้าบัญชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงิน 
  (ขอสงวนสิทธิ์งดรับเช็ค ทุกกรณี) (หากไม่ชำระตามกำหนดขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์การจองโดยไม่มีเงื่อนไข)
 • ส่งหลักฐานการชำระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลิเคชั่นอื่นๆ ตามช่องทางที่ท่านสะดวก
 • ส่งเอกสารหน้าพาสปอร์ต ที่มองเห็นข้อมูลชัดเจน ในช่องทางที่สะดวก ให้กับทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 20-30 วัน หรือตามวันที่บริษัทกำหนดในเอกสารเรียกเก็บเงิน

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

 • แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนที่ท่านได้ชำระมาแล้ว
 • แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของจำนวนที่ท่านได้ชำระมาแล้ว
 • แจ้งยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินที่ท่านชำระมาแล้วทุกกรณี
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่ทีการ การันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

กรุ๊ปออกเดินทางได้

 • ยอดจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
 • คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

เงื่อนไขการให้บริการ

 • เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดินทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้งานเหลือน้อยกว่า 6เดือนและไม่สามารถเดินทางได้)
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, ภัยธรรมชาติอันไม่สามรถควบคุมได้
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายค่าทัวร์ที่ท่านได้ชำระมาเรียบร้อยแล้ว
 • เนื่องจากการซื้อขายทัวร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ทำการคืนค่าใช้จ่ายไดๆ หากท่านใช้บริการจากทางบริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่พักที่เดียวกับที่จัดไว้ ไม่เที่ยวบางรายการ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 • กรณีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ ตั๋วโดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเลื่อนกำหนดเดินทางไปใช้ในครั้งอื่นได้
 • รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลับปรับเปลี่ยน รายการ อาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อปรับให้เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนั้น โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเหมาะสมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมดแล้ว

 

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตัวท่านเอง
พาสปอร์ตต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบไดๆ  
ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของท่าน

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของเราเพื่อรับข้อเสนอหรือโปรโมชั่น