BL02 แพ็คเกจทัวร์บาหลี-ทานาล็อต-คินตามณี-เบซากีห์ 4วัน3คืน

โปรแกรมทัวร์ : แพ็คเกจทัวร์บาหลี-ทานาล็อต-คินตามณี-เบซากีห์
รหัสโปรแกรม : BL02 สายการบิน : ไม่มีสายการบิน
ระยะเวลา : 4วัน3คืน ราคาเริ่มต้น : 8,900 บาท
วันเดินทาง : พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563

รายละเอียด

BL02 บาหลี-ทานาล็อต-คินตามณี-เบซากีห์ 4 วัน 3 คืน

 

วันที่
รายการ/กิจกรรม
อาหาร
โรงแรม
เช้า
กลางวัน
เย็น
1
กรุงเทพฯ–เดนปาซาร์(บาหลี) - วัดอูลูวาตู-หาดจิมบารัน
-
*SEAFOOD LOPSTER

Hotel 4 ดาว

2
เบซากีห์-ภูเขาอากุง-คินตามณี-MOUNT BATUR -  เทมภัคสิริงค์-ตลาดปราบเซียน

Hotel 4 ดาว

3
วัดทานาล็อต-เทือกเขาเบดูกัลป์-วัดเบราตาน(วิหารกลางน้ำ) วัดเม็งวี

Hotel 4 ดาว

4
FREE TIME - เดนปาซาร์(บาหลี)- กรุงเทพฯ
-
-
-
กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน
พักเดี่ยว
พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563  
8,900 บาท/ท่าน
4,500 บาท

 

วันแรก : กรุงเทพฯ–เดนปาซาร์(บาหลี)-วัดอูลูวาตู-หาดจิมบารัน                  

ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบิน ที่ลูกค้าเลือกเอง มุ่งหน้าสู่เมืองเดนปาซาร์(บาหลี) ประเทศอินโดนีเซีย

**เมื่อท่านเดินทางไปถึงสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี มีไกด์ท้องถิ่นถือป้ายรอต้อนรับท่านและอำนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว**

(กรณีอาหารกลางวันขึ้นอยู่กับเวลาเดินทางของลูกค้า)

เกาะบาหลี เป็นหนึ่งในเกาะของประเทศอินโดนีเซียที่มีความสวยงามทั้งธรรมชาติและความโดดเด่นเรื่องศิลปะวัฒนธรรมอันเก่าแก่ จนได้รับสมญานามว่า ดินแดนแห่งเทพเจ้าและเกาะสวรรค์และอัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย

บ่าย : นำท่านเดินทางลงไปทางใต้สุดของเกาะ นำท่านเดินทางสู่ วัดอูลูวาตู Pura Uluwatu วัดที่ตั้งอยู่บนสุดปลายหน้าผาที่สูงตระหง่านเหนือมหาสมุทรอินเดียเป็นวัดหลักประจำท้องทะเลที่ชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชาสองข้างของวัดมีทางเดินเลียบเลาะหน้าผาให้ท่านได้ชมความงามของหน้าผาสูงเห็นคลื่นซัดเข้าหาฝั่งเป็นประกายฟองสีขาวนวลตัดกับท้องทะเลสีครามถึงเวลา นำท่านชมพระอาทิตย์ตกริมทะเล(ความสวยงามขึ้นอยู่กับอากาศของแต่ละวัน) ที่นี่ถือว่าจุดชมพระอาทิตย์ที่สวยงามแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายภาพ

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ  เมนูพิเศษ  Sea Food + Lopster  ณ หาดจิมบารัน

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Harris Hotel Kuta Galleria  หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง : เบซากีห์-ภูเขาไฟอากุง-คินตามณี-MOUNT BATUR -  เทมภัคสิริงค์ - TEGALALANG TERRACE (นาขั้นบันใด)-UBUD     

 

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางขึ้นสู่ นำท่านเดินทางสู่วัดฮินดูที่สำคัญและใหญ่ที่สุดบนเกาะบาหลี ปูราเบซากีห์ (Pura Besakih) หรือ วัดเบซากีห์ ถือเป็นวัดแม่ Mother Temple ของทุกวัดบนเกาะบาหลี เป็นวัดที่มีความงดงามและมี เอกลักษณ์โดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม  มีวัดอื่นรายรอบ 23 วัดตั้งลดหลันกันไปตามไหล่เขา โดยมี วัดเปนาทารัน (Pura PenataranAgung) ตั้งเป็นประธานอยู่ตรงกลาง ทุกๆวัน จะมีศาสนิกชนมาประกอบพิธีกรรมและทุกๆคนจะต้องแต่งกายตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวบาหลี โดยมีฉากหลังเป็น ภูเขาไฟกุนุงอากุง ซึ่งมีความสูงมากที่สุดบนเกาะคือ มีความสูงถึง 3,142 เมตรจากระดับน้ำทะเล ถือ เป็นด่านแรกสำหรับการเริ่มต้นพิชิตภูเขาไฟกูนุงอากุงด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,500 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ บนเกาะบาหลี ชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟบาตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในบาหลีและตั้งอยู่ด้านข้างภูเขาไฟที่ยัง คุกรุ่นอยู่ มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,717 เมตร นำท่านเดินทางตามเส้นทางลดระดับความสูงของแนวภูเขาท่ามกลางธรรมชาติป่าสนในบรรยากาศเย็นสบาย ผ่านหุบเขาทุ่งนาขั้นบันได อันเป็นเอกลักษณ์ของเกาะบาหลีจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานกาแฟ ชมขั้นตอนการผลิตกาแฟ และทดลองชิมกาแฟขี้ชะมดรวมถึงเลือกซื้อสินค้าจากโรงงานกาแฟได้โดยตรงอีกด้วย                                       

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบบุฟเฟต์)

หลังอาหารหลังนำท่านเดินทางสู่วิหารศักดิ์สิทธิ์  ธีร์ตะอัมปุล (เทมภัคศิริงค์) สร้างในศตวรรษที่ 13 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีต้นน้ำมาจากภูเขาไฟ ซึ่งชาวบาหลี ปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อว่า เมื่อใครได้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้จะสามารถรักษาโรคภัยและจะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เพลิดเพลินไปกับความสวยงามกับการตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลีเซียนแท้ๆ ที่งดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหารจากนั้นเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ ตลาดปราบเซียน ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูก อาทิเช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่งพื้นเมือง ไม้แกะสลัก พวงกุญแจ (ท่านสามารถต่อราคาสินค้ากับแม่ค้าได้ถึง 50 -70 %) จากนั้นนำท่านเดินทางชมได้  เตกัลลาลัง นาข้าวขั้นบันได เป็นนาขั้นบันไดที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของบาหลีเลยก็ว่าได้ ตั้งอยู่ที่ย่าน Tegaiaiang เขต Gianyar ซึ่งเป็นจุดชมวิวอีกหนึ่งที่ที่ขึ้นชื่อที่สวยงามมากบนหมู่เกาะบาหลี เป็นการปลูกพันธุ์ข้าวที่ชาวอินโดนีเซียรับประทานกันประจำ สามารถมองเห็นวิวทุ่งนาขั้นบันไดสีเขียงขจีเรียงกันเป็นขั้นๆอย่างสวยงาม ฉากหลังเป็นภูเขา ซึ่งความแตกต่างของนาข้าวในประเทศอินโดนีเซียกับไทยนั้นคงแตกต่างกันที่บรรยากาศต่างๆที่แตกต่างกันไป ตามวัฒนธรรมพื้นถิ่น ซึ่งจะได้คนละบรรยากาศกันนั่นเอง การปลูก กรรมวิถีการผลิตที่แตกต่างกันออกไปที่บาหลีการทำนาขั้นบันได ถือว่าเป็นประเทศแรกๆที่บุกเบิกการทำนาขั้นบันไดเลยทีเดียว ด้านบนจะมีร้านขายของฝากอยู่ริมถนน รวมไปถึงร้านอาหารและร้านกาแฟ ให้นั่งทานอาหารจิบกาแฟ และชมวิวนาข้าวสวยๆกันแบบชิวๆ นักท่องเที่ยวนิยมจอดรถและแวะถ่ายรูปกันที่นี่เยอะมาก เพราะนาข้าวขั้นบันไดที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่สวยและเป็นที่นิยมของเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่ง

เย็น : บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย Max One Ubud Hotel  หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม : วัดทานาล็อต-เทือกเขาเบดูกัลป์-วัดเบราตาน(วิหารกลางน้ำ)-วัดเม็งวี                       

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สร้างขึ้นใน  คริส์ตศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้ริมมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์ สวยงามยิ่งนักหลังจากนั้นเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม้, ผัก, ต้นไม้ต่างๆทัศนียภาพของบาหลี ระหว่างขึ้นบนเทือกเขาเบดูกัล หมู่บ้านดัชท์และ ปุระอันงดงามสองข้างทางขึ้นภูเขา นำท่านชมต้นน้ำทิพย์แห่งพระศิวะที่ วัดเบราตาน ให้ท่านได้พักผ่อนและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ชมแท่นบูชาพระศิวะและ สวนสวรรค์อุรุดานู ซึ่งงดงามด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้ ท่ามกลางอากาศเย็นตลอดปี

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารริมทะเลสาบ (อาหารพื้นเมืองแบบบุฟเฟต์)

หลังอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางชมวัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี วัดทามาอายุน(เม็งวี)อดีตเป็นวัดหลวงของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวีใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวีเท่านั้นถูกสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ที่มีความสวยงามมีสระน้ำล้อมรอบบริเวณวัดอันงดงาม กำแพง ประตูวัด ก่อด้วยหินสูง แกะสลักลวดลาย หลังคาปูด้วยหญ้า สิ่งก่อสร้างด้านในออกแบบตกแต่งในสไตล์บาหลี มีคูน้ำล้อมรอบ ตัววัด

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที่  Harris Hotel Kuta Galleria  หรือเทียบเท่า  

 

วันที่สี่ : FREE TIME  - เดนปาซาร์(บาหลี)- กรุงเทพฯ  

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหาร ของโรงแรมที่พัก 

หลังรับประทานอาหาร ปล่อย Free Time (กรณีมีเวลาอาจนำท่าน ช็อปปิ้งซื้อของที่ ระลึกก่อนกลับ) พร้อมกันที่ล็อบบี้โรงแรมได้เวลานำท่านออกเดินทางจากที่พักอำลาเกาะสวรรค์บาหลี เพื่อเดินทางไปสนามบินเดนปาซาร์บาหลี เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่
2.ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
3.ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
4.ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการเดินทาง ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน
5.มัคคุเทศก์นำเที่ยวท้องถิ่นภาษาอังกฤษ
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ
3.ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว
4.ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
5.ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด
6.ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่นวันละ5USDต่อวัน/ต่อลูกค้า 1 คน
7.ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของเราเพื่อรับข้อเสนอหรือโปรโมชั่น