BL01 แพ็คเกจทัวร์บาหลี-ทานาล็อต-คินตามณี 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมทัวร์ : แพ็คเกจทัวร์บาหลี-ทานาล็อต-คินตามณี
รหัสโปรแกรม : BL01 สายการบิน : ไม่มีสายการบิน
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น : 6,900 บาท
วันเดินทาง : พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563

รายละเอียด

BL01 บาหลี-ทานาล็อต-คินตามณี 3 วัน 2 คืน

วันที่
รายการ/กิจกรรม
อาหาร
โรงแรม
เช้า
กลางวัน
เย็น
1
กรุงเทพฯ-เดนปาซาร์(บาหลี)-วัดทานาล็อต-หาดจิมบารัน
-
*SEAFOOD LOPSTER

Hotel 4 ดาว

2
วัดเบซากีห์-ภูเขาไฟอากุง-หมู่บ้านคินตามณี- ร้านกาแฟ-เทมภัคสิริงค์-อูบุด

Hotel 4 ดาว

3
FREE TIME - เดนปาซาร์(บาหลี)- กรุงเทพฯ
-
-
-
กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน
พักเดี่ยว
พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563  
6,900 บาท/ท่าน
4,500 บาท

 

วันแรก : กรุงเทพฯ–เดนปาซาร์(บาหลี)-วัดทานาล็อต-หาดจิมบารัน

ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบิน ที่ลูกค้าเลือกเอง มุ่งหน้าสู่เมืองเดนปาซาร์(บาหลี) ประเทศอินโดนีเซีย

**เมื่อท่านเดินทางไปถึงสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี มีไกด์ท้องถิ่นถือป้ายรอต้อนรับท่านและอำนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว**

(กรณีอาหารกลางวันขึ้นอยู่กับเวลาเดินทางของลูกค้า)

เกาะบาหลี เป็นหนึ่งในเกาะของประเทศอินโดนีเซียที่มีความสวยงามทั้งธรรมชาติและความโดดเด่นเรื่องศิลปะวัฒนธรรมอันเก่าแก่ จนได้รับสมญานามว่า ดินแดนแห่งเทพเจ้าและเกาะสวรรค์และอัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริส์ตศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้ริมมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์ สวยงามยิ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมวิวพระอาทิตย์ตกดินพร้อมรับประทานอาหารเย็นที่ หาดจิมบารัน

ค่ำ : บริการอาหารเย็น  เมนูพิเศษ  Sea Food + Lopster  ณ หาดจิมบารัน

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Harris Hotel Kuta Galleria หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง : วัดเบซากีห์-ภูเขาไฟอากุง-หมู่บ้านคินตามณี- ร้านกาแฟ-เทมภัคสิริงค์-อูบุด

 

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารจากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัด ฮินดูที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดบนเกาะบาหลีปูราเบซากีห์ (Pura Besakih) หรือ วัดเบซากีห์ ถือเป็นวัดแม่ Mother Temple ของทุกวัดบนเกาะบาหลี เป็นวัดที่มีความงดงามและมี เอกลักษณ์โดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม  มีวัดอื่นรายรอบ 23 วัดตั้งลดหลันกันไปตามไหล่เขาโดยมีวัดเปนาทารัน (Pura PenataranAgung) ตั้งเป็นประธานอยู่ตรงกลาง ทุกๆวันจะมีศาสนิกชนมาประกอบ พิธีกรรมและทุกๆคนจะต้องแต่งกายตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวบาหลี โดยมีฉากหลังเป็น ภูเขาไฟกุนุงอากุง ซึ่งมีความสูงมากที่สุดบนเกาะคือ มีความสูงถึง 3,142 เมตรจากระดับน้ำทะเล ถือ เป็นด่านแรกสำหรับการเริ่มต้นพิชิตภูเขาไฟกูนุงอากุงด้วยนำท่านเดินทางขึ้นสู่ หมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,500 เมตร และเป็นหนึ่งใน อาณาจักรยุคต้น ๆ บนเกาะบาหลี ชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟบาตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในบาหลีและตั้งอยู่ด้านข้างภูเขาไฟที่ยัง คุกรุ่นอยู่ มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,717 เมตร นำท่านเดินทางตามเส้นทางลดระดับความสูงของแนวภูเขาท่ามกลางธรรมชาติป่าสนในบรรยากาศเย็นสบาย ผ่านหุบเขาทุ่งนาขั้นบันได อันเป็เอกลักษณ์ของเกาะบาหลี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานกาแฟ ชมขั้นตอนการผลิตกาแฟ และทดลองชิมกาแฟขี้ชะมดรวมถึงเลือกซื้อสินค้าจากโรงงานกาแฟได้โดยตรงอีกด้วย 

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารริมทะเลสาบ (อาหารพื้นเมืองแบบบุฟเฟต์)

หลังอาหารหลังนำท่านเดินทางสู่วิหารศักดิ์สิทธิ์  ธีร์ตะอัมปุล (เทมภัคศิริงค์) สร้างในศตวรรษที่ 13 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีต้นน้ำมาจากภูเขาไฟ ซึ่งชาวบาหลี ปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อว่า เมื่อใครได้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้จะสามารถรักษาโรคภัยและจะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เพลิดเพลินไปกับความสวยงามกับการตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลีเซียนแท้ๆ ที่งดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆตัววิหารจากนั้นเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ ตลาดปราบเซียน ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูก อาทิเช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่งพื้นเมือง ไม้แกะสลัก พวงกุญแจ (ท่านสามารถต่อราคาสินค้ากับแม่ค้าได้ถึง 50 -70 %)

เย็น : บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย HARRIS SUNSETROAD HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม : FREE TIME  - เดนปาซาร์(บาหลี)- กรุงเทพฯ                                  

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

หลังรับประทานอาหาร ปล่อย Free Time (กรณีมีเวลาอาจนำท่าน ช็อปปิ้งซื้อของที่ระลึกก่อนกลับ) พร้อมกันที่ล็อบบี้โรงแรมได้เวลานำท่านออกเดินทางจากที่พักอำลาเกาะสวรรค์บาหลี เพื่อเดินทางไปสนามบินเดนปาซาร์บาหลี เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่
2.ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
3.ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
4.ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการเดินทาง ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน
5.มัคคุเทศก์นำเที่ยวท้องถิ่นภาษาอังกฤษ
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ
3.ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว
4.ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
5.ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด
6.ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่นวันละ5USDต่อวัน/ต่อลูกค้า 1 คน
7.ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

 

 

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของเราเพื่อรับข้อเสนอหรือโปรโมชั่น