ซาปา ฟานซิปัน

โปรแกรมทัวร์ : ซาปา ฟานซิปัน
รหัสโปรแกรม : VN003A สายการบิน : Qatar Airways
ระยะเวลา : 4วัน3คืน ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท
วันเดินทาง : มิถุนายน-ตุลาคม61

รายละเอียด

วันแรก       กรุงเทพฯ – ฮานอย–ถนนย่านการค้า 36 สาย  

 

11.00  น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q  สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (QR) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

14.25 น. : เหินฟ้าสู่ กรุงฮานอย โดยเที่ยวบินที่ QR834 สะดวกสบายกับสายการบินระดับ 5 ดาว (ทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง บริการดูหนัง,ฟังเพลง,เล่นเกมส์ บริการขนมและน้ำเปล่าบนเครื่อง) (ใช้เวลาบิน 1.50 ชั่วโมง) 

16.15 น. : เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ที่ตั้งอยู่ภาคเหนือ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า“Little Parris” เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ำล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากกว่า 12 แห่ง จึงได้ชื่อว่า City of Lakes มีถนนหนทางที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล (Colonial) ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปัจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นักเดินทางได้ไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลาย 

เย็น : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   

หลังอาหาร จากนั้นอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนย่านการค้า 36 สาย แต่ละถนนจะขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น ผ้าไหม ฝ้าย   รองเท้า กระเป๋า  ของที่ระลึก

ที่พัก DELIGHT HOTEL    หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันที่สอง ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ตึกทำเนียบประธานาธิบดี- บ้านพักโฮจิมินห์ – ลาวกาย – ซาปา        

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในปี 1945 ชมสุสานโฮจิมินห์ (สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  จะปิดบริการทุกวันจันทร์ และศุกร์ของสัปดาห์และจะปิดบริการเพื่ออาบน้ำยาศพ ช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายนของทุกปี ไม่สามารถเข้าชมภายในสุสานได้)   สุสานของประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1973 -1975 อาคารสร้างด้วยหินอ่อนและหินแกรนิต และสิ่งมีค่าที่ประชาชนที่ศรัทธาส่งมาจากทั่วประเทศ ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์  นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศ) ด้านหลังสุสานเป็นสวนสาธารณะอันสงบและร่มรื่น มีสระน้ำ จากนั้นชม ตึกทำเนียบประธานาธิบดี เป็นตึกสไตล์โคโลเนียล ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง นำชม บ้านโฮจิมินห์ บ้านพักหลังสุดท้ายของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ที่แสดงถึงความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายและความสมถะของท่าน ชมเจดีย์เสาเดียว เป็นเจดีย์ไม้อันงดงามตั้งอยู่บนเสาหินต้นเดียวกลางสระน้ำ สร้างขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูแก่เจ้าแม่กวนอิมที่ทรงประธานโอรสให้แก่ พระเจ้าหลีไพไต ตามพระสุบินของพระองค์

 กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร นำท่าน เดินทางสู่เมืองซาปา จังหวัด ลาวไก สู่ขุนเขาหว่างเหลียนเซิน ไปยังเมืองซาปา เมืองซาปาเคยถูกให้สร้างขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที่ เข้ามาปกครองในสมัยอาณานิคม ในปี พ.ศ. 2465 และได้มีการสร้างสถานีภูเขาขึ้น เพราะด้วยเมืองซาปาโอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่จึงทำให้มีอากาศเย็นตลอดปี ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชม.โดยการนั่งรถโค๊ชปรับอากาศ

เย็น : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก SUNNY MOUNTAIN HOTEL    (3 ดาว) หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม ซาปา – ยอดเขาฟานสิปัน(รวมกระเช้า+รถราง) – หมู่บ้านชาวเขากั๊ต-กั๊ต – ตลาดซาปา       

เช้า : บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าข้ามภูเขากว่า 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ข้ามเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายสู่ เทือกเขาฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆ ชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3143 เมตร จุดที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารนำท่านชมหมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่แห่งเมืองซาปา ซึ่งอพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนเมื่อนานมาแล้ว โดยชาวบ้านที่นี่ยังอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในแบบดั้งเดิมเอาไว้อย่างเหนียวแน่น เช่น นิยมแต่งกายด้วยผ้าทอมือสีดำหรือน้ำเงินเข้ม และชมความสวยงามของทิวทัศน์นาขั้นบันได ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม 

จากนั้นให้ท่านเดินชม ตลาดเมืองซาปา เดินเท้าไปตามถนนสายหลักในเมืองซึ่ง มีคนพื้นเมืองชาวเขาขายของให้กับนักท่องเที่ยวสองข้างทางก็มีสินค้ามาวางขายทั้งของสดและของแห้งบนถนนภายในเมือง ขายเสื้อผ้าของชนเผ่าต่างๆซึ่งมานั่งเย็บปักถักร้อยกันเป็นแถวสีสันของเสื้อผ้าสวยสดตามสไตล์

เย็น : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก SUNNY MOUNTAIN HOTEL (3 ดาว) หรือเทียบเท่า  

วันที่สี่ ซาปา– ลาวกาย – ฮานอย– กรุงเทพฯ

 เช้า : บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชม.โดยการนั่งรถโค้ชปรับอากาศ

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN)

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ

17.20 น. : เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 835 สะดวกสบายกับสายการบินระดับ 5 ดาว (ทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง บริการดูหนัง,ฟังเพลง,เล่นเกมส์ บริการขนมและน้ำเปล่าบนเครื่อง) (ใช้เวลาบิน 1.50 ชั่วโมง)  

19.20 น. :ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

 

------------------ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ --------------------

อัตราค่าบริการ : 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กเสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ ค่าพักเดี่ยว
9-12 มิถุนายน 2561 14,900 14,900  13,900 3,500
27-30 กรกฎาคม 2561 วันอาสาฬบูชา 15,900 15,900 14,900 4,500
11-14 สิงหาคม 2561 วันแม่ 15,900 15,900 14,900 4,500
23-26 สิงหาคม 2561 14,900 14,900 13,900 3,500
06-09 กันยายน 2561 14,900 14,900 13,900 3,500
22-25 กันยายน 2561 14,900 14,900 13,900 3,500
11-14 ตุลาคม  2561 15,900 15,900 14,900 4,500
20-23 ตุลาคม 2561 วันปิยะมหาราช 15,900  15,900  14,900  4,500

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮานอย-กรุงเทพฯ (Economy Class) และค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าโรงแรมที่พัก  3  คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการเดินทางทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย) และ หัวหน้าทัวร์ดุแลตลอดรายการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องคนละ 20 กิโลกรัมและถือขึ้นเครื่อง ท่านละ 7 กิโลกรัม

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ 
 • ท่านละ 150 บาท/วัน รวมเป็น 600 บาท
 • ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์,ซักรีด, โทรศัพท์,พาหนะเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง เกินจาก 20 กิโลกรัมและถือขึ้นเครื่องเกินจากท่านละ 7 กิโลกรัม 

 

เอกสารประกอบในการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือก่อนเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายสีหน้าตรง 1.5 - 2 นิ้วเท่านั้น พื้นหลังสีขาวเท่านั้นจำนวน 2 รูป (ไม่ใช่รูปสติกเกอร์)

เงื่อนไขการเก็บเอกสาร และขอยื่นวีซ่า

 • ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าปกติ 7 วันทำการ
 • เอกสารการขอวีซ่า ต้องส่งถึงบริษัท อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางไม่รวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์
 • หาก ยื่นเอกสาร ล่าช้ากว่ากำหนด บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการชำระค่าวีซ่าด่วน
 • กรณีส่งรูปถ่าย ไม่ถูกต้อง เช่น พื้นหลังเป็นสีฟ้า บริษัทฯจะไม่สามารถดำเนินการยื่นเรื่องวีซ่าให้ได้ เนื่องจากผิดกฎระเบียบการขอยื่นวีซ่า

การจองทัวร์และการชำระเงิน

ทางบริษัทฯ ขอรับเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท สำหรับการจองทัวร์ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางเพื่อสำรองที่นั่ง ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมหนังสือเดินทางเล่มจริงที่มีอายุเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน โดยมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าและรูปถ่ายสีหน้าตรง (ห้ามใช้รูปขาวดำ) ขนาด1.5นิ้ว–2นิ้ว ท่านละ2 รูป

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองทัวร์ ในกรณีทำการจองเข้ามา แต่ไม่ได้ชำระค่ามัดจำตามวันเวลาที่บริษัทฯกำหนดให้ต้องชำระ เนื่องจากจะทำให้เสียโอกาสในการจองทัวร์ของท่านอื่น
 • กรณีที่บริษัทฯได้ทำการ ออกตั๋วกับสายการบินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะไม่ดำเนินการคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินให้ท่าน ไม่ว่าจะในกรณีไดก็ตาม เนื่องจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจราณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทัวร์ ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

หมายเหตุ

 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 
 • ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การล่าช้าของเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล และความเสียหายที่ทางบริษัท ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของเราเพื่อรับข้อเสนอหรือโปรโมชั่น