ฮ่องกง...สุดคุ้ม กระเช้านองปิง : พระใหญ่เกาะลันเตา : วิคตอเรียพีค : ช้อปปิ้ง

โปรแกรมทัวร์ : ฮ่องกง...สุดคุ้ม กระเช้านองปิง : พระใหญ่เกาะลันเตา : วิคตอเรียพีค : ช้อปปิ้ง
รหัสโปรแกรม : HKG001 สายการบิน : Cathay Pacific
ระยะเวลา : 3 วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท
วันเดินทาง : เดือน กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562

รายละเอียด

วันแรก : กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา –  CITY GATE OUTLET  SYMPHONY OF LIGHTS

 

03.30 น. : พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ M  ชั้น 4 ทางเข้าประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ ( CX ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง

06.35 น. :  นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่  CX 616

10.25 น. : เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok 

**************************************************************************************

กรุณาดูเวลานัดหมายและเวลาบิน ตามเที่ยวบินและวันที่ ที่ท่านเลือกเดินทางค่ะ

**************************************************************************************

05.30 น. : พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ M  ชั้น 4 ทางเข้าประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ ( CX ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง

08.25 น. :  นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่  CX 700

12.10 น. :  เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok

สนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะลันเตา เป็นสนามบินเกิดจากการถมทะเลออกไป มีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันถึง 8 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2001 – 2008. (เวลาที่ฮ่องกงเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)

ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง, นิวเทอร์ริทอรีส์, เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว ให้ท่านออก Exit B 

เกาะลันเตา   ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง

 กระเช้าลอยฟ้านองปิง (NGONG PING SKYRAIL 360) เส้นทางการท่องเที่ยวบนรถกระเช้าเคเบิล ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามได้แบบพาโนรามา ในมุมกว้างถึง 360 องศา เชื่อมจากใจกลางเมืองตุงชุง ถึงหมู่บ้านนองปิงบนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร  จากกระเช้า ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ทิวทัศน์เหนือท้องทะเลของทะเลจีนใต้  ทิวทัศน์ของเนินเขาอันเขียวขจี ลำธาร น้ำตก และป่าอันเขียวชอุ่มของอุทยานลันเตาเหนือ 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 1 )

หลังอาหารนำท่านไป สักการะพระใหญ่เกาะลันเตา หรือ พระพุทธรูปเทียนถาน (Tian Tan Buddha Statue) ที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณริมหน้าผา เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระทำขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 200 แผ่น เข้าด้วยกัน น้ำหนักรวม 250 ตัน และสูง 34 เมตร หันพระพักตร์ไปทางด้านทะเลจีนไต้ และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขดหินเบื้องล่างซึ่ง และเชิญ ท่านอิสระตามอัธยาศัย ลิ้มลองความอร่อยของ อาหารจีนต้นตำรับ เมนูอาหารตะวันตกชั้นเลิศ หรือจะนั่งจิบกาแฟเอ็กซ์เพรสโซ่อันหอมกรุ่น จากร้านอาหารและร้านค้าคาเฟ่ในหมู่บ้านนองปิง   หรือบางท่านอาจจะเลือกซื้อของขวัญของที่ระลึกจากหมู่บ้านนองปิง อาทิเช่น หยก ไข่มุก หรือเครื่องประดับคริสตัล เพื่อเตือนความทรงจำแห่งการมาเยือน 

ช้อปปิ้งที่ Factory Outlet หรือ Outlet Mall ที่ชื่อว่า City gate Outlet มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายอาทิเช่น Nike, Adidas, Polo Ralph Lauren,  Burberry, Samsonite, นาฬิกาแบรนด์ ต่างๆอาทิเช่น อามานี่, ดีเซล และสินค้าอื่นๆอีกเพียบ

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 2 )

จากนั้น ชม SYMPHONY OF LIGHTS การแสดงจะเริ่มตั้งแต่เวลา 2 ทุ่มตรง ดื่มด่ำกับการแสดงแสง สี เสียง และการยิงเลเซอร์ประกอบดนตรีอันตระกานตา ยามค่ำคืน โดยแบ่ง THEME การแสดง ออกเป็น 5 แบบ เริ่มการแสดงด้วย AWAKENING,  ENERGY,  HERITAGE, PATNERSHIP และจบลงด้วย THE FINAL  (หากมาทันชมโชว์)

ที่พัก  HOTEL SAV// PENTA HOTEL// REGAL RIVERSIDE HOTEL// SILKA TSUEN WAN HOTEL// HARBOUR PLAZA 8 DEGREES HOTEL// HOTEL EASE    หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง : วิคทอเรียพีค (นั่ง PEAK TRAM) – รีพลัสเบย์ – ร้านจิวเวอรี่+ร้านสมุนไพรจีน – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย           

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ่ำ ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 3 )

PEAK TRAM  นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขา  VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงสุดของยอดเขาวิคตอเรียพีค ชมทัศนียภาพที่สวยงามกับความสูง 396 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ดื่มด่ำกับบรรยากาศของฮ่องกงแบบพาโนราม่า 360 องศา ชมตึกพีคทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นชมตึกพีคทาวเวอร์) อาคารรูปร่างครึ่งวงกลมที่มีเอกลักษณ์เด่นที่สุด ชมวิวอาคารระฟ้าที่มีอยู่ทั่วไปบริเวณทั้งสองฝั่ง ฮ่องกงและที่สร้างตามหลัก ฮวงจุ้ย อาทิ เซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆอันเป็นธุรกิจชั้นนำของฮ่องกง 

นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภชายหาดรีพัลส์เบย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทับทิม และ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่ชายหาดน้ำตื้น อ่าวรีพลัสเบย์ และที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมี พระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา เช่น พระสังกัจจายบูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคลาภการงาน, พระกาฬ เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้, เทพแห่งวาสนา, เทพแห่งดวงชะตา, อิสระให้ท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย 

โรงงานจิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ จี้ และแหวนกังหัน ที่มีชื่อเสียงที่สุด สินค้าทุกชิ้นมีเอกสารรับประกันคุณภาพเปลี่ยน ซ่อม ได้ตลอดอายุการใช้งาน หากเกิดการชำรุดจากสินค้าไม่ใช่อุบัติเหตุ และนำท่านเลือกซื้อ ยาสมุนไพรจีน ต่างๆ อีกมากมาย

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่  4) ...พิเศษ...ห่านย่าง

 

วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน (Che Kung Temple) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เพื่อลำลึกถึงตำนานแห่งนักรบราชวงค์ซ่ง มีนามว่า “แซ กง” แม่ทัพปราบศึก ผู้คนทั่วทุกดินแดนต่างยำเกรงในกำลังพลอันกล้าหาญแข็งแกร่งของแม่ทัพแชกง  ในยามที่ออกรบ แม่ทัพแชกง ได้ใช้สัญลักษณ์ กังหัน 4 ใบพัด ในการออกรบด้วยทุกครา ทหารกล้าทุกนายเชื่อว่าสัญลักษณ์ใบพัดจะนำพาซึ่งชัยชนะ นำพาความโชคดี เสริมสิริมงคล และนำพาอำนาจอันแข่งแกร่งให้กับกองทัพ และชื่อเสียงให้การสู้ศึกของท่านจึงกลายเป็นตำนานมาจนถึงทุกวันนี้  ปัจจุบันวัดแชกง จึงเป็นสถานที่สักการะเคารพ ขอพร ท่านแชกง โดยมีสัญลักษณ์เป็นกังหันนำโชคนั่นเอง  

การหมุนกังหันนำโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันนำโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฎิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนำพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน

วิธีการไหว้เทวดาฟ้าดิน (กลางแจ้ง )

 1. ขั้นตอนแรกหันออกจากวัด บอกชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด แล้วบอกวัตถุประสงค์ที่มาทำบุญ ไหว้ 3 ครั้ง 
 2. หันหน้ากลับมาด้านใน ไหว้3ครั้ง แล้วจึงปักธูปในกระถาง 
 3. ปักธูปมังกรทั้ง 3 ดอก ที่กระถางกลาง
 4. นำธูปดอกเล็กหันหน้าเข้าวัด ไหว้พร้อมบอกชื่อ-นามสกุลอีกครั้ง ปักธูปเล็กทั้ง3 กระถาง กระถางละ 3 ดอก
 5. เมื่อปักธูปทั้ง 3 ดอกเสร็จ ยังเหลือธูปอยู่กำใหญ่ๆ ให้เราแยกไว้ก่อน 3 ดอก เพื่อไปปักด้านใน
 6. ส่วนที่เหลือกำใหญ่ๆ ให้ปักกระถางกลางแจ้งทั้งหมดให้เสร็จ ก่อนที่จะเดินเข้าไปด้านใน

วิธีสักการะด้านใน 

 • สักการะท่านด้านใน ยืนอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นท่านแชกง พร้อมธูป 3 ดอกและกระดาษไหว้เจ้า สำหรับท่านที่นำเครื่องรางหรือกังหันนำโชคที่ซื้อจากทางร้านก็ให้เตรียมนำออกมาพร้อมกัน  ให้อธิษฐานขอพรและมองหน้าท่าน ด้วยความตั้งใจ  เสร็จแล้วหมุนกังหัน ที่อยู่สองด้านข้าง ๆ รูปปั้นท่านแชกง  หมุนตามเข็มนาฬิกา 3ครั้ง และตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งที่เราอยากได้ เชื่อว่า "กังหันนำโชค" จะหมุนแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต 
 • ท่านที่มีจี้กังหันแชกงหมิวอยุ่แล้ว สามารถนำไปไหว้ขอพรท่านแชกง เดินวนรอบกระถางธูป 3 รอบ  และขอพรให้กังหันนำแต่สิ่งที่ดี ๆ เข้ามาในชีวิต

วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี   ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์ เทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้าเซียน  ท่านเทพเจ้าหวังต้าเซียน ชื่อเดิมคือ “หว่องซ้อเผ่ง” เป็นมนุษย์ธรรมดา เป็นเด็กเลี้ยงแพะที่มีความกตัญญูต่อบิดามารดา เมื่อถึงวันหนึ่งได้มีโอกาสพบกับนักพรต และได้รับการชักชวนให้ไปเล่าเรียนวิชา ท่านหว่องซ้อเผ่ง ตัดสินใจตามนักพรตออกไปศึกษาเล่าเรียนวิชา จนบรรลุ สามารถเสกก้อนหินให้กลายเป็นแพะได้ หลังจากนั้นก็ได้ลาอาจารย์นักพรตกลับมาใช้วิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมาด้านสมุนไพร ใช้รักษาประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วย ท่านได้ใช้วิชาการแพทย์สมุนไพร บำเพ็ญประโยชน์กับชาวบ้านมาตลอดช่วงชีวิต และยังถ่ายทอดวิชาให้กับลูกศิษย์มากมาย จนได้รับยกย่องว่าเป็นเทพหว่องไท่ซิน และได้ตั้งศาลหว่องไท่ซิน เอาไว้ เพื่อกราบสักการะ 

นอกจากมีความเชื่อว่าไหว้ขอพรเรื่องความรักดีแล้ว ที่นี่เชียมซีก็แม่นมาก คนฮ่องกงบอกว่าแม่นเหมือนตาเห็นเลย  ท่านจึงมีฉายาที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ขอมาเราจัดให้  ผู้ที่ศรัทธาตามหารักแท้ ขอพระจากองค์เทพโดยบอกชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด และสิ่งที่ท่านต้องการกับองค์เทพ และขอประทานพรให้ท่านสมหวังในสิ่งที่ขอ 

นอกจากเทพเจ้าหว่องไท่ซิน แล้ว ภายในวัด ยังมี เทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยุคโหลว  รูปปั้นสีทอง มีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้านหลัง  เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ โดยการขอพรกับเทพเจ้าองค์นี้ต้องใช้ด้ายแดงผู้นิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี  เพราะชาวจีนเชื่อว่าด้ายแดงนี่แหละคือ เส้นโยงโชคชะตาด้านความรัก คนโสดก็เป็นการขอพรให้เจอเนื้อคู่ ส่วนคนมีคู่ ก็จะช่วยทำให้มีความรักที่มั่นคงและยืนยาว เมื่อไปถึงจะเห็นรูปปั้นของเทพหยุคโหลวอยู่ตรงกลาง เมื่อหันหน้าเข้าหาเทพหยุคโหลว จะพบรูปปั้นเจ้าบ่าว อยู่ทางขวา และรูปปั้นเจ้าสาวอยู่ทางซ้าย โดยมีด้ายแดงผูกโยงจากเจ้าบ่าวและเจ้าสาวมาที่เทพหยุคโหลว

เทพเจ้าหยุคโหลว หรือที่รู้จักกันในนามเทพเจ้าแห่งจันทรา หรือผู้เฒ่าแห่งดวงจันทร์ (The Old Man from The Moon) เทพเจ้าแห่งความรัก และการแต่งงาน ตามตำนานเล่าว่าหลังจากที่ภรรยาผู้เฒ่าเสียชีวิต ก็ได้ขึ้นไปอยู่บนสรวงสรรค์ ผู้เฒ่าก็ได้แต่สวดมนต์ภาวนาเพื่อขอให้ทวยเทพประทานพรให้เขาได้ขึ้นไปอยู่กับคนรัก จนกระทั่งในที่สุดเขาก็ได้ขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์ คอยทำหน้าที่จดรายชื่อคู่รัก จึงเชื่อกันว่าสมุดที่ผู้เฒ่าถือในมือ คือบัญชีรายชื่อคู่รักที่จะได้รับคำอวยพรให้อยู่คู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งจะปรากฏตัวยามค่ำคืนภายใต้แสงจันทร์ เป็นเทพเจ้าผู้เป็นอมตะที่อาศัยอยู่บนดวงจันทร์ และลงมาโลกมนุษย์เพื่อผูกด้ายดวงชะตา ระหว่างคู่รักซึ่งเมื่อคู่กันแล้วก็จะไม่แคล้วคลาดกัน เทพหยุคโหลว ที่วัดหวังต้าเซียน จะเป็นจุดไหว้จุดที่ 4 ต่อจากการไหว้ศาลเจ้าที่ 

ห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่ ที่มีความยาวตั้งแต่เรือสตาร์เฟอร์รี่ ไปตามถนน CANTON ระยะทางกว่าครึ่งกิโลเมตร แหล่งรวมสินค้า แบรนด์เนม ชั้นนำมากมาย ห้างสรรพสินค้า OCEAN TERMINAL  และ HARBOUR CITY ที่มีร้านค้ากว่า 700 ร้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อกันแบบเต็มๆ อาทิเช่น  H&M ร้านยอดนิยม เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า, ESPRIT แบรนด์ดังราคาถูก,  ONITSUKA TIGER ร้องเท้าสัญชาติญี่ปุ่นที่ใครๆก็ใส่กัน ZARA เสื้อผ้าที่ลดกระหน่ำตลอดทั้งปี  UNIQLO แบรนด์ดังจากญี่ปุ่นที่ราคาไม่แพง, รวมถึงร้านของเล่นที่ใหญ่ที่สุดอย่าง TOY R US ที่มีของเล่นหลากหลาย ให้น้องๆได้เลือกสัน ไม่ว่าจะเป็น PLAY STATION หรือ เครื่องเล่น PSP หรือ แม้แต่ TRANSFORMER รุ่นใหม่แกะกล่อง รวมถึงสารพัด LEGO ในรูปแบบต่างๆ สำหรับเด็กผู้ชาย และของเล่นสำหรับเด็กผู้หญิงที่จัดโซนสีชมพูไว้อย่างน่ารัก รวมถึง ANGRY BIRDS ขนาดจัมโบ้ที่เป็นสินค้าขายดีมาก นอกจากนี้ก็ยังมีแบรนด์ฝั่งยุโรป อาทิเช่น Armani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi , Louis Vuitton, Chloe ฯลฯ  ห้างขายของเด็กเล่น Toy r us ร้านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS  Galleria

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่  5 )

ที่พัก  HOTEL SAV// PENTA HOTEL// REGAL RIVERSIDE HOTEL// SILKA TSUEN WAN HOTEL//HARBOUR PLAZA 8 DEGREES HOTEL// HOTEL EASE   หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม : อิสระ!! ช้อปปิ้ง หรือ ซื้อ OPTION TOUR (สวนสนุกดีสนีย์แลนด์) – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

 ( หากท่านไม่ซื้อทัวร์ดีสนีย์แลนด์  รถจะรับท่านจากโรงแรมที่พัก ไปส่งยัง ถนน cotton  อิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย และทัวร์ไกด์จะนัดเวลามารับท่าน ณ จุดนัดหมาย เพื่อนำท่านสู่สนามบิน)

 

สำหรับท่านที่ ซื้อ OPTION ทัวร์ดีสนีย์แลนด์  ค่าตั๋วเข้าชมดีสนีย์แลนด์ (ราคาไม่รวมอาหารในสวนสนุก)

ผู้ใหญ่ท่านละ  3,000  บาทเด็กอายุต่ำกว่า 11 ขวบ ท่านละ 2,500 บาท

 

 (ขอสงวนสิทธิ์ครบ 10 ท่านขึ้นไป ใช้รถบัสรับ-ส่ง ดีสนีย์แลนด์)

(ขอสงวนน้อยกว่า 10 ท่าน โดยสาร MRT รับ-ส่ง ดีสนีย์แลนด์)

 

**** อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง**

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ตามเวลาที่ทัวร์ไกด์นัดหมาย ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง

 

18.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง

21.35 น. : ออกเดินทางโดย สายการบิน  สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  CX 617

23.35 น. : ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ

**************************************************************************************

กรุณาดูเวลานัดหมายและเวลาบิน ตามเที่ยวบินและวันที่ ที่ท่านเลือกเดินทางค่ะ

**************************************************************************************

 

19.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง

22.25 น. : ออกเดินทางโดย สายการบิน  สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  CX 709

00.20 น. : ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ

 

------------------ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ --------------------

อัตราค่าบริการ : 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กเสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ ค่าพักเดี่ยว
22-24 กุมภาพันธ์ 2562 CX700, 08.25-12.10 // CX617, 21.35-23.40 16,900 บาท 15,900 บาท 14,900 บาท 5,900 บาท
01-03 มีนาคม 2562 CX700, 08.25-12.10 // CX617, 21.35-23.40 16,900 บาท 15,900 บาท 14,900 บาท 5,900 บาท
08-10 มีนาคม 2562 CX700, 08.25-12.10 // CX617, 21.35-23.40 16,900 บาท 15,900 บาท 14,900 บาท 5,900 บาท
22-24 มีนาคม 2562 CX700, 08.25-12.10 // CX617, 21.35-23.40 16,900 บาท 15,900 บาท 14,900 บาท 5,900 บาท
26-28 เมษายน 2562 CX616, 06.35-10.25 // CX709, 22.25-00.20 16,900 บาท 15,900 บาท 14,900 บาท 5,900 บาท
24-26 พฤษภาคม 2562 CX700, 08.15-12.10 // CX709, 22.25-00.20 16,900 บาท 15,900 บาท 14,900 บาท 5,900 บาท
14-16 มิถุนายน 2562 CX700, 08.15-12.10 // CX617, 21.35-23.40 16,900 บาท 15,900 บาท 14,900 บาท 5,900 บาท
28-30 มิถุนายน 2562 CX700, 08.15-12.10 // CX617, 21.35-23.40 16,900 บาท 15,900 บาท 14,900 บาท 5,900 บาท
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้อมคณะชั้นทัศนาจรตามรายการ 
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ
 • ค่าจ้างหัวหน้าทัวร์ไทย และไกด์ท้องถิ่นฮ่องกง
 • ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 อัตรานี้ไม่รวม

 • กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือต้องซื้อตั๋วเดี่ยวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระน้ำหนักเกินจาก 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามที่ระบุไว้ 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เช่น มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าทิปยกกระเป๋า ค่าทิปพนักงานเสิร์ฟต่างๆ ฯลฯ 
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าต่างชาติและค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอื่นๆที่พึงใช้ประกอบส่วนตัว
 • ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ตามรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 • ค่าทิปที่ระบุไว้ ชัดเจน สำหรับ หัวหน้าทัวร์+ไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ ท่านละ 200 บาท/วัน/ท่าน ( 200*3วัน = 600 บาท/ท่าน)      **เด็กจ่ายทิปเท่ากับผู้ใหญ่**

เงื่อนไขการจอง

 • วางมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี
 • แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ
 • พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาโอนก่อนการเดินทาง 10-15 วัน  

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

 • ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี  
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่ทีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้  

 • คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
 • คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

เงื่อนไขการให้บริการ

 • สำรองที่นั่งพร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาทหากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองไม่สมบูรณ์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่วางมัดจำก่อน ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 10-15 วัน
 • จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทาง  (บุคคลที่มีอายุ ตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป) ไม่ครบ 15 ท่าน
 •  เที่ยวบิน,ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจลหรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ นักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 • กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัท  ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ

รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าวทางบริษัทจะยึดถือและคำนึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ****

 

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของเราเพื่อรับข้อเสนอหรือโปรโมชั่น