บันทึกนักเดินทาง >> ทริปเที่ยวจีน

ทริปฉางซา จางเจียเจี้ย โชว์จิ้งจอกขาว เมืองโบราณฟ่งหวง ปี55

23 ธันวาคม 2558

ทริปนี้ เราขอนำเสนอ ทริปโหด มันส์ ฮา (ไม่ใช้หนังแอ็คชั่นสักหน่อย) รอบนี้ ตั้มคุงได้มีโอกาศไปตลุยจางเจียเจี้ย หรือที่ทุกคนรู้จักกันในนาม "หุบเขาอวตาร"จะสนุกสนาน กันขนาดใหนมาดูกันเลยครับ

ฉางซา – จางเจียเจี้ย – เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน 4 คืน >> 30 ก.ย. – 5 ต.ค. 2555

เรียบเรียบและรูปภาพโดย : คุณตั้ม มณฑลหูหนาน มณฑลหูหนาน (จีน: 湖南省) ชื่อย่อ เซียง (湘)ตั้งอยู่บนลองจิจูด 108 องศา 47 ลิปดาถึง 114 องศา 45 ลิปดา ตะวันออก และละติจูด 24 องศา 39 ลิปดาถึง 30 องศา 28 ลิปดาเหนือ ทางตอนใต้ของทะเลสาบต้งถิง (洞庭湖) ทะเลสาบใหญ่ทางตอนกลางของแม่น้ำแยงซี มีเมืองหลวงชื่อ ฉางซา มีเนื้อที่ 211,800 ตาราง ก.ม. พื้นที่ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตามแผนที่ มีลักษณะคล้ายไก่ตัวอ้วนๆ ที่ส่วนหัวอยู่ทางทิศตะวันออก และมีมณฑลหูหนานซึ่งมีประชากรค่อนข้างหนาแน่น คือประมาณ 70 ล้านคน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวฮั่น อยู่บริเวณท้องไก่ ที่ตั้งและอาณาเขต มณฑลหูหนานมีพื้นที่ติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วง และมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ทิศตะวันออก ติดต่อกับ มณฑลเจียงซี ประเทศจีน ทิศตะวันตก ติดต่อกับ มณฑลเสฉวน และมณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน ภูมิประเทศ มีเทือกเขาโอบล้อมถึง 3 ด้าน ด้านตะวันออกมีเทือกเขามู่ฟู่และเทือกเขาหลัวเซียว ด้านใต้มีแนวเขาอู๋หลิ่งซัน ด้านตะวันตกมีเทือกเขาอู่หลิงและเทือกเขาเสี่ยว์เฟิง ยอดเขาทางตะวันตกของมณฑลส่วนใหญ่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลมากกว่า 1,000 เมตร ภูมิอากาศ มีสภาพอากาศแบบมรสุมเขตร้อนภาคพื้นทวีปเอเซียกลาง ได้รับอิทธิพลของลมตะวันออก อุณหภูมิเฉลี่ย/ปี 16-18 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1200 - 1700 มิลลิเมตร/ปี สภาพอากาศมี 3 ลักษณะเด่น คือ สภาพอากาศแบบสมดุล มีแสงแดด และแหล่งน้ำเพียงพอ อากาศอบอุ่น อุทยานจางเจียเจี้ย (Zhangjiajie National Forest Park) วนอุทยานแห่งแรกของจีน ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1982 อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน มีพื้นที่ประมาณ 369 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมเขตหย่งติ้ง และ อู่หลิงหยวน มีชนชาติส่วนน้อยเป็นชาวเขาหลายเผ่า อุณหภูมิต่ำสุด -10 องศา (ซึ่งช่วงนี้จะไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชมนะครับ) และสูงสุดในฤดูร้อน 40 องศาเซลเซียส เป็นอากาศร้อนชื้น อุทยานแห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก (UNESCO World Heritage Site) ในปี ค.ศ. 1992 จุดเด่นของวนอุทยานคือ มีเขาหินใหญ่น้อยจำนวนมาก ลักษณะคล้ายกาบหินหนาๆ ซ้อนกันเป็นชั้นๆ สูงขึ้นไป และมีพืชขึ้นอยู่ด้วย มีที่เป็นรูปร่างแท่งผอมสูง สวยงามมาก พุ่งตรงขึ้นสู่ท้องฟ้าเหมือนดาบหลายพันเล่ม เป็นมหัศจรรย์แห่งขุนเขาจริงๆ


วันแรก 30 ก.ย.55 กรุงเทพ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


  23.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก ประตู เคาน์เตอร์สายการบิน CZ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก  


วันทีสอง 1 ต.ค.55 กรุงเทพฯ – ฉางซา – จางเจียเจี้ย – เมืองโบราณฟ่งหวง


  03.30 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบิน China Southern Airline เที่ยวบินที่ CZ 606 07.35 น. ถึง สนามบินเมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานมากกว่า 3,000 ปี ในสมัยราชวงศ์ฉิน เมืองที่เป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของมณฑลหูหนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จางเจียเจี้ย เป็นเมืองเอกทางภาคใต้ของจีนอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน (อยู่ในเขตเมืองอู่หลิงหยวน) จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ.1982 ด้วยความสวยงามของยอดเขาที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด รวมทั้งมี ลำธาร ถ้ำ น้ำตกมากมาย ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992

 

ออกเดินทางสู่ เมืองโบราณฟ่งหวง หรือ เมืองหงส์ เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจียง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณเฟิงหวง์ตั้งอยู่กลางหุบเขาและมีแม่น้ำถั่วเจียง แม่น้ำที่ใสสะอาดไหลผ่าน นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง 120 แห่ง สิ่งก่อสร้าง 68 แห่ง วัตถุโบราณ 116 แห่ง ท่านยังมีโอกาสได้เยี่ยมชมเมืองโบราณที่สร้างในราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นเมืองที่ก่อขึ้นด้วยหินที่มีชื่อว่า “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” ชมกำแพงโบราณซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เป็นสถานศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาทั้งชาวจีนและต่างชาติ

บรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองโบราณ “เมืองโบราณฟ่งหวง”

เราจะได้ล่องแม่น้ำถั่วเจียงชมบรรยากาศเมืองโบราณริมน้ำ สองฝั่งแม่น้ำมีบ้านแบบโบราณที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมแม่น้ำ ถ้ามองจากริมแม่น้ำจะเห็นบ้านเรือนยกสูงสร้างติดริมแม่น้ำเป็นแนวยาว ระหว่างทางจะมีชาวบ้านซึ่งเป็นชนเผ่าดั้งเดิมของที่นี่เรียกว่าชนเผ่าถู่เจียง ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 30 นาทีโดยประมาณครับ

 

ล่องเรือแม่น้ำถั่วเจียง ชมวิถีชีวิตการเป็นอยู่ชองชาวบ้านริมฝั่งสองฝั่งแม่น้ำ

กลางเมืองฟ่งหวงจะมีสะพานเก่าที่คาดว่าสร้างในสมัยราชวงศ์ชิง เชื่อมโยงชีวิตสองฟากแม่น้ำเป็นหนึ่งเดียว สะพานนี้มีสองชั้น ชั้นแรกเป็นทางเดินข้ามและมีร้านขายของเล็กๆ ริมทางเดิน ส่วนชั้นสองเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดจุดหนึ่งในเมือง หากต้องการชมเมืองโบราณสามารถนั่งเรือพายล่องแม่น้ำถัวเจียง ชมเมืองโบราณสองฝั่ง ชมสะพานเก่าแก่ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ย ฯลฯ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนที่มีลักษณะการก่อสร้างแบบจีนโบราณสร้างในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง มีสะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในนครเวนิส บ้านโบราณริมแม่น้ำเป็นบ้าน 3 ชั้น ในสมัยโบราณ ชั้นล่างใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ ชั้นสองเป็นที่อยู่ของพ่อแม่ ส่วนชั้นที่สามเป็นที่อยู่ของลูกๆ

 

หลังจากล่องเรือเสร็จ ก็แวะมาช้อปปิ้งในตัวเมืองโบราณ จะมีสินค้าพื้นเมืองจำหน่ายมากมาย อาทิ กีวีอบแห้ง เสื้อผ้าชนเผ่า

ขนมอบแห้ง ส่วนของฝากขึ้นชื่อของเมืองฟ่งหวง ที่มาแล้วจะต้องซื้อไปฝาก เพราะที่นี้เป็นแหล่งผลิตแล้วก็อร่อยที่สุด คือ “ท๊อฟฟี่ ขิง”

“หงส์” สัญลักษณ์ของเมืองโบราณฟ่งหวง

 

 


วันที่สามของการเดินทาง 2 ต.ค. 55 จางเจียเจี้ย – โรงเรียนภาพวาดทราย – ทะเลสาบเป่าเฟิ่งหวง


  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า วันนี้เราต้องเดินทางสู่ตัวเมืองจาง เจีย เจี้ย ใช้เวลาประมาณ 2 ชั๋วโมง

นำท่านแวะที่ โรงเรียนเขียนภาพวาดทราย ของ ซื่อ จิน เซิง ผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจีน

ทะเลสาบเป่าเฟิงหู (Baofeng Lake) เป็นทะเลสาบบนช่องเข้าสูง โดยที่ทะเลสาบจะถูกรายล้อมด้วยยอดเขาและพรรณไม้นานาชนิด และสายน้ำที่ใสสะอาดในทะเลสาบ จากนั้นล่องเรือในทะเลสาปกลางหุบเขา โดยระหว่างทางก็จะพบแพและมีคนใส่ชุดพื้นเมืองอยู่ นอกจากนี้ยังมีหินที่รูปร่างเหมือนหน้าผู้หญิง ซึ่งเป็นสิ่งที่ธรรมชาติโดยไม่มีการตกแต่เพิ่มเติมแต่อย่างใด หลังจากล่องเรือเสร็จก็ต้อง เดินลงจากเขา พอถึงด้านล่างก็จะเห็นน้ำตกจากทะเลสาบเป่าเฟิงหูไหลลงมากเป็นภาพที่สวยงามมาก

 

ทางเข้าทะเลสาบเป่าเฟิงหู ที่อยู่กลางหุบเขา

 

ทางขึ้นไปทะเลสาบค่อนข้างลาดชันครับ หากท่านใดขี้เกียจเดิน เขาก็มีบริการเกี้ยวคับ แบกท่านไปส่งถึงทะเลสาบเลยคับ

 

นอกจากจะเดินทางที่ลาดชันแล้ว ก็ตั้งมาขึ้นบันไดกันต่อคับ ถ้าใครไม่แข็งแรงพอมาเที่ยวที่นี้ไม่ได้นะคับ

 

พอมาถึงจุดหมาย ก็คุ้มกับที่ต้องลำบากปีนบันไดจนมาถึงกลางหุบเขา บรรยากาศที่นี้ดีมากคับ สวยด้วยครับ

 

ทางขากลับเขาก็ต้องค่อยไต่เขาลงมาคับ แต่จะไม่เหนื่อยเท่าขาขึ้นคับ

 

ก่อนกลับให้แวะถ่ายกับน้ำตกจากทะเลสาบเป่าเฟิงหูไหลลงมากเป็นภาพที่สวยมาก

 


วันที่สี่ของการเดินทาง 3 ต.ค.55 เทียนจื่อซาน – สวนเฮ่อหลง – สะพานใต้ฟ้า No. 1


  วันนี้เราก็ต้องรีบตื่นเช้ากันหน่อยนะคับ เพราะช่วงที่เราไปเป็นช่วงวันชาติจีน คนจีนเขาก็มาเที่ยวเหมือนกับเราแถมยังมีคนเกาหลีมา อีก จากโรงแรมไปอุทยานใช้เวลาประมาณ 30 นาที อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของจีนมาตั้งแต่ปี 1992 เนื้อที่กว่า 9,500 ตารางกิโลเมตรของอุทยาน เต็มไปด้วยแท่งภูเขาหินทราย สูงขึ้นฟ้ามากกว่า 3,000 ยอด สะพานหินตาม ธรรมชาติ น้ำตก ถ้าใหญ่น้อยกว่า 40 แห่ง นอกจากภูเขา สายน้ำและพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์แล้ว ถ้ำในบริเวณ จางเจียเจี้ยมีจำนวนมาก และขนาดใหญ่ ต่างมีเอกลักษณ์ และ ชื่อเรียกต่างกัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เทียนจื่อซาน นั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ์) ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์สวยงาม และมียอดเขาสูงถึง 1,250 เมตร มีชะง่อนผาสูงชัน ห้วยลึก หินยักษ์ และป่าหิน ยืนตระหง่านมากมาย เราขึ้นเขาฯโดยใช้กระเช้าไฟฟ้าซึ่งต้องเข้าคิวรอประมาณ 1 ชั่วโมง บริเวณนั้นมีดนตรีและการร้องเพลงจีนสดๆ ขับกล่อมนักท่องเที่ยวด้วย เมื่อลงจากกระเช้าไฟฟ้า เราเดินชมธรรมชาติโดยแวะตามจุดชมวิวต่างๆ หลายแห่ง ณ บริเวณแห่งนี้ ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด เรื่อง “Avatar” ได้มีการนำวิวมาเป็นฉากในการถ่ายทำด้วย นอกจากขุนเขาที่สวยงามแล้ว ยังประทับใจในสะพานหินธรรมชาติที่เชื่อมระหว่างเขาสองลูก คือ “เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว” หรือ “สะพานหนึ่งในใต้หล้า”

บรรยากาศต่อคิวขึ้นรถเพื่อไป เขาเทียนจื่อซาน (คนเยอะมาก ๆ )

 

 

หลังจากต่อคิวขึ้นรถ เราก็ต้องมาเขาคิวขึ้น “ลิฟท์แก้วไป่หลง” ซึ่งเป็นลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเซีย สูง 326 เมตร สร้างแนบไปกับหน้าผาและชั้นล่างๆ ยังเจาะเข้าไปในภูเขาอีกด้วย

 

 

สวยคุ้มค่ากับการรอคอยคับ

 

 

 

สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า ( เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว) สะพานหินธรรมชาติที่เชื่อมระหว่างเขาสองลูก มีทิวทัศน์ที่สวยงามและเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่อง

  ถ้าตามโปรแกรม เราจะต้องไปที่ สวนจอมพลเฮ่อหลง จากนั้นก็นั่งกระเช้าประมาณ 10 นาที แต่เสียดายคนเยอะเลยจำเป็นต้องตัดโปรแกรมออก ซึ่งสวนจอมพลเฮ่อหลง ได้รับการจัดตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายพลเฮ่อหลงแห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณนี้ จากจุดชมวิวนี้ท่านสามารถมองเห็นยอดเขาและหินแปลกตามากมาย ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกและพฤกษานาๆ พันธุ์ชม เขาพู่กันจักรพรรดิ สวนสวรรค์ สะพานอมตะ และสถานที่อีกที่หนึ่งที่เราก็ไม่ได้ไป คือ ถ้ำหวังหลงต้ง (ถ้ำพญามังกร) ถ้ำที่ใหญ่และสวยงามที่สุดจางเจียเจี้ย มีความสูง 50 เมตร กว้าง 80 เมตร ยาว 30 กิโลเมตร ภายในมีหินงอกหินย้อยอันสวยงาม มีเสาหลักมังกรและสระพญามังกร อันน่าพิศวง  


วันที่ห้าของการเดินทาง 4 ต.ค.55 เทียนเหมินซาน – โชว์จิ้งจอกขาว


  หลังอาหารนำท่าน นั่งกระเช้า ขึ้นสู่จุดสูงสุดของเขา เทียนเหมินซาน ตั้งอยู่ในมณฑลหูหนาน ซื่งในอดีต เทือกเขาแห่งนี้ถูกเรียกว่า "ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซงเหลียวซาน" และในต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น เขาเทียนเหมินซาน และสาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาแห่งนี้ได้เกิดระเบิดขึ้นเอง โดยธรรมชาติ จนกลายเป็นถ้ำหรือ ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่มีความงดงามที่สุดในประเทศจีน ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร จะต้องนั่งกระเช้าจากตัวเมืองจางเจียเจี้ยที่มีความยาวที่สุดในโลก ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ท่านจะได้นั่งกระเช้าชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาที่สูงเสียดฟ้าและสวยงามแปลกตา นำท่านชมวิวทิวทัศน์ริมหน้าผาที่มองเห็นยอดเขาสลับซับซ้อนมากมาย จากนั้นชมเส้นทาง 99 โค้ง เมื่อท่านมาถึงถ้ำประตูสวรรค์ ท่านจะได้ขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรูปชมความงาม ซึ่งเคยมีชาวรัสเซีย ได้ขับเครื่องบินเล็ก ลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้ว

บรรยากาศต่อคิวขึ้นกระเช้า เรามาตั้งแต่ 8 โมงเช้า ได้ขึ้นกระเช้า11 โมงเช้า ทรหดมาก

 

ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่มีความงดงามที่สุดในประเทศจีน

 

หลังอาหารเย็นนำท่านดู โชว์จิ้งจอกขาว ผลงานของผู้กำกับการแสดงชื่อดัง โจว อี๋ โหมว ที่ใช้ทีมนักแสดงกว่า 600 ชีวิต ฉากหลังของโชว์นี้เป็นเขาเทียนเหมินซาน ซึ่งนับเป็นโชว์กลางแจ้งที่อลังการและสวยงามที่สุดเป็นสุดยอดโชว์แห่งเมืองจางเจียเจี้ย

 

โชว์นางจิ้งจอกขาว เรื่องราวความรักต่างสายพันธ์ ระหว่างนางจิ้งจอกขาวและหนุ่มหาฟืน ที่โดนกีดกันในเรื่องของความรัก เดียวเราไปชมกันว่าบทสรุปของความรักของทั้งสองว่าตอนท้ายจะลงเอยอย่างไง

 


วันที่หก ของการเดินทาง 5 ต.ค.55 จางเจียเจี้ย – ฉางซา – ถนนหวางซิง – ศูนย์ผ้าปัก – กรุงเทพ ฯ


  หลังอาหารเช้านำท่าน เดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองฉางซา ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวจีนระหว่างการเดินทาง (ใช้เวลาประมาณ 5 – 6 ซ.ม. ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง เพื่อเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิดสำหรับซื้อเป็นของฝาก

เย็น บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยังสนามบิน 23.40 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน China Southern Airline เที่ยวบินที่ CZ 605 (เวลาโดยประมาณ)

 

02.25 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เรื่อง/ภาพ คุณตั้ม

อ้างอิง วิกิพีเดีย

  • ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

    ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของเราเพื่อรับข้อเสนอหรือโปรโมชั่น