ติดต่อ Agent

บริษัท ไทย แอคทิวิตี้ จำกัด

เบอร์โทร : 02-522-7117

บริษัท ไทย แอคทิวิตี้ จำกัด

ได้รับมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว หมายถึง ระดับของคุณภาพการปฏิบัตืงานขององค์กรที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการนำเที่ยวโดยครอบคลุมมาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติงานใน 3 ด้าน คือ ด้านองค์กรและการจัดการ ด้านการดำเนินธุรกิจนำเที่ยว และด้านจริยธรรมในวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งกรมการท่องเที่ยวยอมรับและประกาศให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพการปฎิบัติงานในระดับมาตรฐาน ทั้งนี้โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนดไว้

 

DBD Verified คือ เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ หรือเรียกสั้นๆ ว่า “Trustmark” ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้กับเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการซื้อขายสินค้า/บริการผ่านอินเตอร์เน็ต ที่มา:TrustmarkThai

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของเราเพื่อรับข้อเสนอหรือโปรโมชั่น