คลิปวีดีโอ

1-Multimedia (VDO)

กำหนดวันเดินทาง

23-28 ต.ค. 15  // 4-9 ธ.ค. 15 //5-10 ธ.ค. 58 // 29 ธ.ค. 15- 03 ม.ค. 16

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์

ฉางซา - เทียนเหมินซาน– เขาเทียนจื่อซาน– ระเบียงภาพสิบลี้ – สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า – ทะเลสาปเป่าเฟิ่งหู

เดินทางโดยสายการบิน

THAIAIRWAYS  (TG)

ตารางการเดินทาง

5วัน 4 คืน

รายการท่องเที่ยว

อาหาร

โรงแรม

เช้า

กลางวัน

เย็น

วันแรก

กรุงเทพ – ฉางซา

-

-

ü

HUAWEN  FOREST HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันทีสอง

เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัว

ü

ü

ü

ZHENGFU  HOTEL

หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สาม

จางเจียเจี้ย– ภูเขาเทียนเหมินซาน-โชว์จิ้งจอกขาว

ü

ü

ü

Tiazi Hotel

หรือเทียบเท่า4 ดาว

วันที่สี่

เทียนจื่อซาน- สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า–ภาพเขียนสิบลี้-ทะเลสาปเป่าเฟิ่งหู

ü

ü

ü

Tiazi Hotel

หรือเทียบเท่า4 ดาว

วันที่ห้า

ถ้ามังกรเหลือง   -  ทะเลสาปเป่าเฟิ่งหู

ü

ü

ü

Tiazi Hotel

หรือเทียบเท่า4 ดาว

วันที่หก

ฉางซา – ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิ ง - กรุงเทพ

ü

ü

ü

 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่

เด็กเสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่

เด็กไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

4-9 ธ.ค. 15 

28,900-

28,900-

27,900-

5,500-

23-28 ต.ค. 15 

5-10 ธ.ค. 58

29 ธ.ค. 15- 03 ม.ค. 16

29,900-

29,900-

28,900-

6,500-

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของเราเพื่อรับข้อเสนอหรือโปรโมชั่น